اصلاح الگوی مصرف، بستری برای تحقق جهش تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، بررسی اصلاح الگوی مصرف به‌عنوان یکی از عرصه‌های تحقق جهش تولید و مدیریت جهادی است. اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف به ‌منظور یکی از ابعاد تحقق جهش تولید برای جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ به‌طوری‌که فرهنگ مصرفی مناسب، امکان سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از این طریق می‌تواند موجب رشد و توسعۀ اقتصادی جامعه شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی (اسنادی)، بوده و در مقالۀ حاضر با بررسی متون، کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی اصلاح الگوی مصرف، بستری برای تحقق جهش تولید پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد، اصلاح واقعی الگوی مصرف و عملیاتی نمودن آن از یک‌ طرف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در تمامی زمینه‌ها و زوایای جامعه از جمله عرصة تولید، خدمات، توزیع، زیرساخت، فرهنگ و عرصة قضا و قانون‌گذاری و... است و از طرف دیگر، یک فرآیند بلندمدت و طولانی را طلب می‌نماید و باید برای نهادینه شدن الگوی مصرف به‌تمامی ریشه‌ها، علل و سرچمشة ناصحیح مصرف‌گرایی در عرصه‌های گوناگون ازجمله تولید، خدمات، توزیع و... توجه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification of Consumption Pattern, a Platform for the Realization of the Production Leap

نویسنده [English]

  • azhdar shamkhani
چکیده [English]

   The purpose of this study is to investigate the modification of consumption pattern as one of the areas of realization of the production leap and jihadi management. Improving the consumption pattern and avoiding extravagance in order to achieve one of the dimensions of the production leap is very important for society; In a way, a proper consumer culture provides the possibility of investment and through this can lead to the economic growth and development of society. The research method is a descriptive-analytical (documentary) type, in the present article, by reviewing texts, books and journals related to the research topic, the consumption pattern has been modified in order to pave the way for the realization of the production leap. The results showed that the real reform of consumption pattern and its implementation on the one hand requires careful planning in all areas and angles of society, including production, services, distribution, infrastructure, culture and the judiciary, and legislation; on the other hand, it requires a long-term process. In order to institutionalize the consumption pattern, it is necessary to pay attention to all the roots, causes and incorrect sources of consumerism in various fields, including production, services, distribution, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption Pattern Modification
  • Production Leap
  • Jihadi management
  • consumerism
-قرآن کریم.

-نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام.

ـ حکیمی، محمدرضا، محمد و علی (1378). الحیات. ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

- رفیع‌پور، فرامرز (1376). توسعه و تضاد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

- سنایی راد، رسول (1388)«مصرف‌زدگی نماد ازخودبیگانگی انسانی».

- سنایی فر، اکبر (1388)«نگرشی بر بحث اسراف و تبذیر و آثار زیان‌بار آن» اندیشه بسیح، شماره 26.

- سنایی فر، اکبر (1388)«نقش قناعت در اصلاح الگوی مصرف» اندیشه بسیح، شماره 25.

- صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1368). ثواب الاعما ل.چاپ دوم، قم: انتشارات ارضی.

- صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1413 ه.ج). ثواب الاعمال من لایحضره الفقیه، قم. جلد چهارم:13.

- عبداللهی‌فر، حسن (1390)."جهاد اقتصادی و رسالت هادیان" ماهنامه هدایت، سال یازدهم، شماره 114-115.

- عبداللهی، محمد اسماعیل (1392)"تحلیل عوامل اسراف" ماهنامه مبلغان، شماره 172.

- مراد زاده، علی (1388)«تحلیلی بر اصلاح الگوی مصرف» معراج اندیشه، سال سوم، شماره5.

- گل محمدی، احمد (1386). جهانی‌شدن فرهنگ و هویت. نشر نی.