ساخت و اعتباریابی پرسشنامة استرس سازمانی پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان

2 دانشگاه بو علی سینا

3 دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اعتبار یابی پرسشنامة استرس سازمانی پلیس با روش پژوهش همبستگی می­باشد. جامعة آماری شامل نیروهای پلیس مناطق 22 گانه و شهرستان‌های استان تهران به تعداد 12300 نفر بودند که 360 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامة استرس سازمانی پلیس است. داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری به‌وسیلة نرم‌افزار LISREL8.5 تحلیل شدند که ابتدا پارامترهای مدل به روش بیشینه درست‌نمایی (MI) برآورد شد و به‌منظور برازش مدل از شاخص­هایی هم چون نسبت خی دو بر درجه آزادی (χ2/df)، شاخص برازش تطبیقی (CFI)، شاخص برازش هنجار شده (NFI)، شاخص برازش مقتصد هنجار شده (PNFI) شاخص برازش هنجار نشده (NNFI)، شاخص برازش فزاینده (IFI)، ریشة میانگین مجذور خطای برآورد (RMSEA) استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل اندازه‌گیری از برازش مناسبی برخوردار بود و شاخص­های برازش (x2/df=2/89؛ RMSEA=0/072؛ PNFI=0/80؛ NNFI=0/93؛ NFI=0/91؛ CFI=0/94؛ IFI=0/94) مورد تائید می­باشند و تمامی گویه­ها به‌جز گویه­های شمارة 17 و 18، توانستند پیش‌بینی کنندة خوبی برای مفهوم استرس سازمانی پلیس باشند. بنابراین، می­توان پیشنهاد کرد که پژوهش­گران و سازمان پلیس می­­توانند برای سنجش استرس سازمانی پلیس از پرسشنامة 18 سؤالی استرس سازمانی پلیس استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validation of organizational police stress questionnaire

نویسندگان [English]

 • morteza shahmoradi 2
 • zohre karamali 3
1 Department of Education Lorestan University
2 Bu-Ali Sina University
3 Islamic Azad University, Kermanshah
چکیده [English]

The purpose of this study is to validate the organizational police stress questionnaire using the correlation research method. The statistical population includes 12,300 police officers in 22 districts and cities of Tehran Province of which 360 people were selected as a statistical sample by using stratified random sampling. The research tool is the organizational police stress questionnaire. Data were analyzed using structural equation modeling using LISREL8.5 software. First, the model parameters were estimated by the maximum likelihood (MI) method and were used in order to fit the model. In addition, several indices were used such as chi-square ratio to the degree of freedom (χ2 / df), Comparative Fit Index (CFI), and Normed Fit Index (NFI), Parsimony Normed Fit Index (PNFI), Normalized Fit Index (NNFI), Incremental Fit Index (IFI), and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). The results showed that the measurement model had appropriate fit and fit indices were approved (x2/df=2/89؛ RMSEA=0/072؛ PNFI=0/80؛ NNFI=0/93؛ NFI=0/91؛ CFI=0/94؛ IFI=0/94). Additionally, the results illustrated that all items except items 17 and 18 could be good predictors of the concept of police organizational stress; Therefore, it could be suggested that researchers and the police organization can use the 18-item organizational police stress questionnaire to measure organizational police stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Validation
 • Organizational Stress
 • Police
 1. آزاد مرز آبادی، ا؛ غلامی فشارکی، م. (1389). بررسی پایایی و روایی پرسشنامة استرس شغلی HSE، نشریه بین المللی علوم رفتاری،4(4)، 29-297.
 2. آزاد مرزآبادى، ا؛ غلامى فشارکى، م. (1390). عوامل مؤثر بر استرس شغلى نظامیان. مجله طب نظامى، 13(1)،1-6.
 3. تنهایی، م؛ نصر اصفهانی، ع؛ نیلی پور طباطبایی، ا؛ اخوان صراف، ا. (1397). بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان (موردمطالعه: شهرداری اصفهان). جامعه‌شناسی کاربردی، 29(4)، 147-166.

 

 

 

 

 

 

 1. رضایی، ع. (1386). ساخت و اعتباریابی فرم کوتاه «مقیاس استرس پلیس ایران» (IPSS-A) به‌وسیلة تحلیل عوامل. نشریه دانشور رفتار، 13(16)، 37-48.
 2. سبزی، ز؛ رویانی، ز؛ منچری، ح؛ آقایی نژاد، ع؛ کوچکی قربان، م؛ کلانتری، س. (1396). پیشگویی‌کننده‌های استرس شغلی در پرستاران بخش‌های ویژه. سلامت کار ایران. ۱۴ (۵)، ۴۵-۵۲.
 3. سعادت یار، ف؛ بی‌طرف، ف. (1390). مروری بر علل و پیامدهای استرس با توجه به عامل جنسیت در نیروهای پلیس. نشریه توسعه انسانی پلیس، 8(38)، 109-132.
 4. شریعتى، م؛ نوربخش، م؛ رفعتی اصل، ع؛ بهربر، س. (1390). استرس پلیس: عوامل مؤثر بر استرس دانش‌آموختگان شاغل در کلانتری‌های تهران بزرگ. مطالعات مدیریت انتظامى، 6(2)، 266-295.
 5. شفیع‌زاده، ج؛ جعفری، م؛ کرمی، ذ. (1396). رابطه سبک‌های مدیریت با استرس شغلی کارکنان پلیس آگاهی مشهد. پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 12(4)، 611-630.
 6. ظریفیان یگانه، م؛ قلمبر، ر. (1383). ساخت و هنجاریابی مقیاس فشار شغلی نیروی پلیس «استرس پلیس» جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات آموزش و نیروی ناجا.
 7. قهرمانی، م؛ فارسی، ع؛ بشارت، م؛ عبدلی، ب. (1393). ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی گیران (SASWQ). نشریه رشد و یادگیری حرکتی، 6(2)، 141-160.
 8. کازرونیان، س؛ ذاکریان، ا؛ نسل سراجی، ج؛ حسینی، م. (1392). بررسی روایی و پایایی پرسشنامة استرس شغلی عمومی نایوش در مطالعه‌ای بر روی آتش‌نشانان شهر تهران. بهداشت و ایمنی کار،3(3)، 2-33.
 9.  کنجین، ض؛  محمدی، م. (1389). استرس در نیروی پلیس: مطالعه منشأ، شیوع و شدت نشانه‌های وابسته به استرس در نیروی پلیس محلی. فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، 1(22)، 135-150.
 10. گل پرور، م؛ جوادیان، ز؛ ادیبی، ز؛ مصاحبی، م؛ احمدی، ا. (1392). رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

     وظیفه با توجه به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی. سلامت کار ایران؛ 10(۱)، ۳۳-۴۲.

 1. مهری نژاد، ا؛ مجیدی، ع؛ صیدی، و. (1387). (استرس پلیس) عوامل استرس‌زای کارکنان پایور یگان ویژه پاسداران در کنترل اغتشاشات. مطالعات مدیریت انتظامی، 1(1)، 2-14.
 2. وثوقی نیری، ع؛ روح الهی، ا؛ محمدحسین، ح. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز. سلامت کار ایران، ۱۳ (۱)، ۴۷-۵۷.
 3. هومن، ح. (1393). مدل یابی معادلات ساختاری. چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
  1. Baldwin, S., Bennell, C., Andersen, J. P., Semple, T., & Jenkins, B. (2019). Stress-activity mapping: physiological responses during general duty police encounters. Frontiers in psychology10, 2216.
  2. Bennett, H., & Wells, A. (2010). Metacognition, memory disorganization and rumination in posttraumatic stress symptoms. Journal of anxiety Disorders24(3), 318-325.
  3. Bertilsson, J., Niehorster, D. C., Fredriksson, P. J., Dahl, M., Granér, S., Fredriksson, O., & Nyström, M. (2020). Towards systematic and objective evaluation of police officer performance in stressful situations. Police Practice and Research21(6), 655-669.
  4. Bhatia, V., & Tandon, R. K. (2005). Stress and the gastrointestinal tract. Journal of gastroenterology and hepatology20(3), 332-339.
  5. Bishopp, S. A., Piquero, N. L., Piquero, A. R., Worrall, J. L., & Rosenthal, J. (2020). Police Stress and Race: Using General Strain Theory to Examine Racial
   Differences in Police Misconduct. Crime & Delinquency66(13-14), 1811-1838.
  6. Clark, K. D. (2010). The relationship of perceived stress and self-efficacy among correctional employees in close-security and mediumsecuritylevelInstitutions  (Doctoral dissertation, WaldenUniversity).
   1. Costa, T., Passos, F., & Queiros, C. (2019). Suicides of male Portuguese police officers–10 years of national data. Crisis.

 

 

 

 

 

 1. Dobrin, A. (2017). Volunteer police: history, benefits, costs and current descriptions. Security journal30(3), 717-733.
 2. Eysenck, H. J. (1958). A short questionnaire for the measurement of two dimensions of personality. Journalof Applied Psychology,42(1), 14-17.
 3. Irniza, R., Emilia, Z. A., Saliluddin, S. M., & Isha, A. S. N. (2014). A psychometric properties of the Malay-version police stress questionnaire. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS21(4), 42.
 4. Jaramillo, F., Nixon, R., & Sams, D. (2005). The effect of law enforcement stress on organizational commitment. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management.
 5. Jorgensen, C. (2018). Badges and bongs: Police officers’ attitudes toward drugs. SAGE Open8(4), 1-17.
 6. Junne, F., Michaelis, M., Rothermund, E., Stuber, F., Gündel, H., Zipfel, S., & Rieger, M. A. (2018). The role of work-related factors in the development of psychological distress and associated mental disorders: differential views of human resource managers, occupational physicians, primary care physicians and psychotherapists in Germany. International journal of environmental research and public health15(3), 559.
 7. Kelley, D. C., Siegel, E., & Wormwood, J. B. (2019). Understanding police performance under stress: Insights from the biopsychosocial model of challenge and threat. Frontiers in psychology10, 1800.
 8. Khamisa, N., Peltzer, K., Ilic, D., & Oldenburg, B. (2017). Effect of personal and work stress on burnout, job satisfaction and general health of hospital nurses in South Africa. Health sa gesondheid22, 252-258.
 9. Lambert, S. J. (1991). The combined effects of job and family characteristics on the job satisfaction, job involvement, and intrinsic motivation of men and women workers. Journal of Organizational Behavior, 341-363.
 10. McCreary, D. R., & Thompson, M. M.  (2006). Development of two reliable and valid measures of stressors in policing: The operational and organizational police stress

 

 

 

 

 

Questionnaires. International Journal of Stress Management13(4), 494.

 1. McCreary, D. R., & Thompson, M. M. (2013). The operational police stress questionnaire (PSQ-Op). Measurement Instrument Database for the Social Science.
 2. Papazoglou, K., Blumberg, D. M., Kamkar, K., McIntyre-Smith, A., & Koskelainen, M. (2020). Addressing Moral suffering in police work: Theoretical conceptualization and counselling implications. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy54(1), 71-87.
 3. Patel, R., Huggard, P., & van Toledo, A. (2017). Occupational stress and burnout among surgeons in Fiji. Frontiers in public health5, 41.
 4. Queirós, C., Passos, F., Bártolo, A., Marques, A. J., da Silva, C. F., & Pereira, A. (2020). Burnout and stress measurement in police officers: Literature review and a study with the operational police stress questionnaire. Frontiers in psychology11.
 5. Reiner, R. (2017). Is police culture cultural?. Policing: A Journal of Policy and Practice11(3), 236-241.
 6. Sagar, M. H., Karim, A. R., & Nigar, N. (2014). Factor structure for organizational police stress questionnaire (PSQ-Org) in Bangladeshi culture. Universal Journal of Psychology2(9), 265-272.
 7. Smith, T. D., Hughes, K., DeJoy, D. M., & Dyal, M. A. (2018). Assessment of relationships between work stress, work-family conflict, burnout and firefighter safety behavior outcomes. Safety science103, 287-292.
 8. De La Serna, J. M. (2021). Suicidio Policial: Guía Para Una Prevención Eficaz. Litres.
 9. Violanti, J. M., & Aron, F. (1994). Ranking police stressors. Psychological reports75(2), 824-826.
 10. Wu, G., & Makin, D. A. (2020). The Differential Role of Stress on Police Officers’ Perceptions of Misconduct. Asian Journal of Criminology, 1-21.