شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر برون‌سپاری‌ نگهداری و تعمیرات در آماد و پشیبانی فرماندهی انتظامی استان همدان با رویکرد AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دانشگاه گیلان ایران

2 دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه علمی کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران.

چکیده

سازمان­ها برای بهره­وری، نیاز به دانستن عوامل مؤثر بر موفقیت برون­سپاری هستند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی، ارزیابی و رتبه­بندی عوامل مؤثر برون­سپاری نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان همدان است. در ابتدا، مهم­ترین عوامل مؤثر بر برون­سپاری، از طریق مرور ادبیات موضوع، تعیین شده و این عوامل بر اساس نظر 35 نفر از خبرگان با استفاده از روش ریاضی فرآیند تحلیل سلسه­مراتبی (AHP) الویت­بندی شدند. پنج عامل اصلی، شامل مدیریتی با 7/28 درصد، فرآیندی با 4/24 درصد، محیطی با 1/13درصد، ارزیابی و نظارت با 4/22 درصد و درنهایت ارتباطات و قراردادها با 4/11 درصد شناسایی شدند که در این میان عامل مدیریتی بیشترین اهمیت و ارتباطات و قراردادها کم­ترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Effective Factors of Outsourcing, Maintenance and Repairs in the Logistics of Hamadan Police Command Based on Analytic Hierarchy Approach

نویسندگان [English]

 • Shahin Ghanbari 1
 • Taghi Barzegar Vajhi Abadi 2
 • Ali Hajizadeh Asl 3
1 PhD in Mechanical Engineering, Guilan University, Rasht, Iran.
2 PhD in Marketing Management, University of Applied Sciences, NAJA Deputy of Readiness and Support, Tehran, Iran.
3 MA student of management, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran.
چکیده [English]

Organizations need to know the factors that affect outsourcing success in order to be productive. The main aim of this study is to identify, evaluate, and rank the effective factors of outsourcing maintenance and repairs in the Logistics of Hamadan Police. Firstly, the most significant factors affecting the outsourcing were identified through a review of the literature. These factors were prioritized based on the opinion of 35 experts using the mathematical method of Analytic Hierarchy Process (AHP). Five main factors were identified, including management (28.7%), process (24.4%), environment (13.1%), evaluation and monitoring (22.4%), and finally communications and contracts (11.4%), among which the management was of the most importance and communications and contracts were of the least importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outsourcing
 • Hierarchical Analysis (AHP)
 • Maintenance
 1.  تقی زاده، هوشنگ؛ صادقی باروجی، زین العابدین. (1390). ارزیابی وضعیت مدیریت برون­سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز. نشریه دانشگاه شاهد، شماره 50، صص 191-206.
 2. دری، بهروز؛ سبحانی، یاسر. (1390). طراحی مدل اثرات برون‏سپاری موفق بر فعالیت­های سازمانی. مجله چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 8. صص 123-137.
 3. رهنورد، فرج الله؛ روشن دل، طاهر. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت‌آمیز برون سپاری در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی. رشت: اولینکنفرانس بین المللی اقتصاد-مدیریت -حسابداری و علوم اجتماعی.
 4. رئوفی، مصطفی. (1388).تصمیم گیری‌های چند معیاره. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 5. قاضی زاده فرد، سید ضیائ الدین؛ احمدوند، علی محمد؛ غلامی بهار، امیر حسین. (1390). طراحی الگوی تصمیم گیری برون‏سپاری فعالیت های بخش نگهداری و تعمیرات (نمونه پژوهشی یک سازمان دولتی). توسعه انسانی پلیس، شماره 39، صص 55-72.
 6. قدسی پور، سید حسن. (1386). فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. تهران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
 7. مندل، رابرت. (1385). خصوصی سازی امنیت، ترجمة احمد جمشیدی. مطالعات سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی.
 8.  
 9. Bailey, W., Masson, R., & Raeside, R. (2002). Outsourcing in Edinburgh and the Lothians. European Journal of Purchasing & Supply Management8(2), 83-95.
 10. Campbell, J. D. (1995). Outsourcing in maintenance management: a valid alternative to self‐provision. Journal of Quality in Maintenance Engineering.
 11. Dominguez, R. (2006). Amanagers step by step guide to outsourcing. United state, McGraw-Hill.
 12. Duening, T. N., & Click, R. L. (2005). Essentials of business process outsourcing (Vol. 34). John Wiley & Sons.
 13. Gottschalk, P., & Solli‐Sæther, H. (2005). Critical success factors from IT outsourcing theories: an empirical study. Industrial Management & Data Systems.
 14. Graver, M. (1999). Strategic outsourcing. A structured approach to outsourcing decisions and initiatives. New York: American Management Association.
 15. Greaver, M. F., & Greaver II, M. F. (1999). Strategic outsourcing: a structured Approach to outsourcing decisions and initiatives. Amacom books.
 16. Khan, A. W., & Khan, S. U. (2013). Critical success factors for offshore software outsourcing contract management from vendors’ perspective: an exploratory study
 17. Using a systematic literature review. IET software7(6), 327-338.
 18. Kremic, T., Tukel, O. I., & Rom, W. O. (2006). Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors. Supply Chain Management: an international journal.
 19. Levery, M. (2002). Making maintenance contracts perform. Engineering Management Journal12(2), 76-82.
 20. Marshall, D., Lamming, R., Fynes, B., & De Búrca, S. (2005). The development of an outsourcing process model. International Journal of Logistics: Research and Applications8(4), 347-359.
 21. McIvor, R. (2000). A practical framework for understanding the outsourcing process. Supply Chain Management: an international journal.
 22. Mclvor, R. (2000). The outsourcinq process, strateqies For evaluaion and manaqement US. CAMBRIDGE.
 23. New York: AMACOM.
 24. Sudhakar, G. P. (2012). A model of critical success factors for software projects. Journal of Enterprise Information Management.
 25. Quinn, J.B. & Hilmer, G. (1995). Make Versus by Strategic Outsourcing. The McKinsey Quarterly, No. 1, p 48.
 26. Welch, J. A., & Nayak, P. R. (1992). Strategic sourcing: a progressive approach to the make-or-buy decision. Academy of Management Perspectives6(1), 23-31.
 27. Smuts, H., van der Merwe, A., Kotzé, P., & Loock, M. (2010, October). Critical success factors for information systems outsourcing management: a software development lifecycle view. In Proceedings of the 2010 Annual Research Conference of the South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists (pp. 304-313).
 28. Tam, F. Y., Moon, K. L., Ng, S. F., & Hui, C. L. (2005). The critical success factors of sourcing production for small and medium-sized clothing firms in Hong Kong. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management4(3), 1-11.