صادقانه عمل کردن: راهبردها و رفتارهای غیر کلامی در طی بازجویی پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبانشناسی - گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان -ایران

چکیده

در یک آزمایش، شاخص­های غیر کلامی فریب در بازجویی­های پلیس از جرایم ساختگی مورد واکاوی قرارگرفت. هر دو رفتار آوایی و غیر آوایی رتبه­بندی شدند. سی نفر از شرکت­کنندگان تحت _­بازجویی­های طولانی (بیش از 9 دقیقه) توسط سی افسر پلیس باتجربه قرار گرفتند. از افسران پلیس خواسته شد، بازجویی­ها را طبق روال طبیعی انجام دهند. اگرچه افراد دروغگو گزارش کردند که به­طور قابل­ملاحظه­ای متشنج­تر بودند و این کار را دشوارتر از افراد راستگو می­پنداشتند، اما هیچ تفاوتی در رفتارهای غیر­ کلامی رتبه­بندی­شده یافت نشد. در تحلیل راهبردهای به­کار گرفته­شده مشخص شد که هم افراد راستگو و هم افراد دروغگو تلاش کردند تا از انجام حرکات اضافه اجتناب کنند. راهبرد اصلی محتوای کلامی برای دروغگو­ها ساده جلوه­دادن ماجرا و برای راستگوها واقعی جلوه­دادن آن بود. علاوه­بر این، در این پژوهش علت­هایی که چرا در این موقعیت مبرم دروغگوها و راستگوها با رفتار غیر کلامی­شان قابل تمیز نبودند، مطرح و بحث شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To act truthfully: Nonverbal behaviour and strategies during a police interrogation

نویسنده [English]

 • Mehrdad Meshkinfam
Linguistics Department,, Humanities Faculty, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

In an experiment, nonverbal indicators of deception in police interrogations of mock crimes wereexamined. Both vocal and nonvocal behaviours were scored. Thirty participants were subjected tolong interrogations (over 9 minutes) conducted by 30 experienced police officers, asked to interrogateas they normally do. Although the liars reported being significantly more nervous, and found the taskmore strenuous than the truth tellers, no differences in the nonverbal behaviours scored were found.In an analysis of the strategies employed, both truth tellers and liars were found to try to not makeexcess movements. The principal verbal content strategy for the liars was to keep the story simple, andfor truth tellers to keep the story real. The reasons why, in this demanding situation, the truth tellersand liars could not be distinguished by their nonverbal behaviour are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nonverbal behaviour
 • cues to deception
 • police interrogations
 • truth tellers’ and liars’strategies
 1. Akehurst, L., & Vrij, A. (1999). Creating suspects in police interviews 1. Journal of Applied Social Psychology29(1), 192-210.
 2. Bond Jr, C. F., & Fahey, W. E. (1987). False suspicion and the misperception of deceit. British Journal of Social Psychology26(1), 41-46.
 3. Chartrand, T. L., & Bargh, J. A. (1999). The chameleon effect: the perception–behavior link and social interaction. Journal of personality and social psychology76(6), 893.
 4. Depaulo, B., & Kirkendol, S. E. (1989). The motivational impairment effect in the communication of deception. Credibility assessment. JC Yuille.
 5. DePaulo, B. M., Kirkendol, S. E., Tang, J., & O'Brien, T. P. (1988). The motivational impairment effect in the communication of deception: Replications and extensions. Journal of Nonverbal Behavior12(3), 177-202.
 6. DePaulo, B. M., Lanier, K., & Davis, T. (1983). Detecting the deceit of the motivated liar. Journal of Personality and Social Psychology45(5), 1096.

 

 

 

 

 1. DePaulo, B. M., Lindsay, J. J., Malone, B. E., Muhlenbruck, L., Charlton, K., & Cooper, H. (2003). Cues to deception. Psychological bulletin129(1), 74.
 2. Ekman, P. (2009). Lie catching and microexpressions. The philosophy of deception1(2), 5.
 3. Frank, M. G., & Ekman, P. (1997). The ability to detect deceit generalizes across different types of high-stake lies. Journal of personality and social psychology72(6), 1429.
 4. Granhag, P. A., Andersson, L. O., Strömwall, L. A., & Hartwig, M. (2004). Imprisoned knowledge: Criminals' beliefs about deception. Legal and Criminological Psychology9(1), 103-119.
 5. Granhag, P. A., & Strömwall, L. A. (2002). Repeated interrogations: Verbal and non‐verbal cues to deception. Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition16(3), 243-257.
 6. Hartwig, M., Granhag, P. A., Strömwall, L. A., & Vrij, A. (2004). Police officers’ lie detection accuracy: Interrogating freely versus observing video. Police Quarterly7(4), 429-456.
 7. Leo, R. A. (1995). Inside the interrogation room. J. Crim. L. & Criminology86, 266.
 8. Mann, S., Vrij, A., & Bull, R. (2004). Detecting true lies: police officers' ability to detect suspects' lies. Journal of applied psychology89(1), 137.
 9. Miller, G. R., & Stiff, J. B. (1993). Deceptive communication. Sage Publications, Inc.
 10. Sporer, S. L., & Schwandt, B. (2006). Paraverbal indicators of deception: A meta‐analytic synthesis. Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition20(4), 421-446.

 

 

 

 

 

 1. Vrij, A. (1995). Behavioral correlates of deception in a simulated police interview. The Journal of psychology129(1), 15-28.
 2. Vrij, A. (2000). Detecting lies and deceit: The psychology of lying and implications for professional practice. Wiley.
 3. Vrij, A. (2000). Telling and detecting lies as a function of raising the stakes. In New trends in criminal investigation and evidence: 2 (pp. 699-709). Intersentia.
 4. Vrij, A. (2003). We will protect your wife and child, but only if you confess. In Adversarial versus Inquisitorial Justice (pp. 55-79). Springer, Boston, MA.
 5. Vrij, A., Edward, K., & Bull, R. (2001). People’s insight into their own behaviour and speech content while lying. British Jo Vrij, A., Edward, K., & Bull, R. (2001). People's insight into their own behaviour and speech content while lying. British Journal of Psychology92(2), 373-389.
 6. Vrij, A., & Mann, S. (2001). Who killed my relative? Police officers' ability to detect real-life high-stake lies. Psychology, Crime & Law7(2), 119-132.
 7. Vrij, A., & Mann, S. (2001). Telling and detecting lies in a high‐stake situation: The case of a convicted murderer. Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition15(2), 187-203.
 8. Vrij, A., & Taylor, R. (2003). Police officers' and students' beliefs about telling and detecting trivial and serious lies. International Journal of Police Science & Management5(1), 41-49.
 9. Zuckerman, M., DePaulo, B. M., & Rosenthal, R. (1981). Verbal and nonverbal communication of deception. In Advances in experimental social psychology (Vol. 14, pp. 1-59). Academic Press.