پیش‌بینی نگرش به آسیب‌های اجتماعی براساس میزان بهزیستی روان شناختی و هیجان‌خواهی در جوانان: انتظام اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامۀ درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد روان شاسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد همدان، ایران.

3 کارشناس ارشد نرم‌افزار، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی نقش بهزیستی روان­شناختی و هیجان­خواهی در نگرش به آسیب‌های اجتماعی جوانان انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ‌ هدف را دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تشکیل دادند. از بین آن­ها، براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 350 نفر ازطریق فراخوان اینترنتی، به‌صورت داوطلبانه و برخط با توجه به محدودیت تردد به‌­علت شیوع ویروس کرونا، در پژوهش حاضر شرکت کردند. در ادامه، به­‌منظور جمع‌آوری داده­های مورد نیاز، از پرسشنامه‌های آسیب­‌های اجتماعی آقایی و تیموری تاش (1389)، مقیاس بهزیستی روان­شناختی ریف (1989) و مقیاس هیجان‌­خواهی زاکرمن (1971) بهره­ بردیم. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه در محیط نرم­‌افزار spss23 استفاده شد. یافته­‌ها نشان داد، بین مؤلفه­‌های بهزیستی روان­شناختی (پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، رشد فردی، زندگی هدفمند و تسلط بر محیط) با نگرش به آسیب­‌های اجتماعی جوانان در سطح معنی­‌داری رابطۀ منفی وجود دارد. همچنین، بین هیجان­‌خواهی با نگرش به آسیب‌­های اجتماعی دانشجویان، در سطح معنی­‌داری بیشتر از 05/0 رابطۀ مثبت وجود دارد. بنابراین، نتیجه می­‌گیریم نقش بهزیستی روان­شناختی و هیجان­‌خواهی در نگرش به آسیب­‌های اجتماعی مؤثر است و می‌­تواند منجربه نظم اجتماعی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Attitudes towards Social Harms Based on the Level of Psychological Well-Being and Excitement Seeking in the Youth: Social Discipline

نویسندگان [English]

 • Said Sharifi Rahnemu 1
 • Moharam Soltanpur 2
 • mehdi naghavi 3
1 PhD candidate of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 MA in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
3 MA in software engineering, Department of Computer, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the role of psychological well-being and excitement seeking in the attitudes towards social harms in the youth. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlative in terms of nature and method. The target population consists of undergraduate students of Hamadan Islamic Azad University of which according to Krejcie and Morgan table, 350 people participated online and voluntarily in the present study through online calls due to corona traffic limitations. Thereafter, the social harms questionnaire of Aghai and Teymouri-Tash (2010), Psychological Well-Being Scale of Riff (1989), and excitement scale of Zuckerman (1971) were used to collect the required data.  Pearson's correlation test, analysis of variance, and multiple regressions were used to analyze the data in spss23 software. Findings illustrated that there was a significant negative relationship between the components of psychological well-being (self-acceptance, positive relationships with others, autonomy, personal growth, purposeful life, and dominance over the environment) and attitudes towards social harms of the youth. Furthermore, there is a positive relationship between excitement seeking and attitudes towards the youth's social harms at a significance level greater than 0.05. Therefore, we conclude that the role of psychological well-being and excitement seeking are effective in attitudes towards social harms leading to social discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social harms
 • Psychological Well-being
 • excitement seeking
 • The Youth
 • Social discipline
 1. اسلامیان، ایوب؛ تکفلی، مرضیه؛ موسوی، میرطاهر و عرشی، ملیحه. (1397). مرور نظام­مند مقالات دومین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران، فصلنامة رفاه اجتماعی، 18(68)، 87-135.
 2. اعتصامی­نیا، سهیلا و حسینیان، سیمین. (1394). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و شیوة فرزندپروری با اعتیاد فرزندان به اینترنت در بین دانش­آموزان دختر شهرستان خوی. اولین کنگره بین ­المللی روانشناسی و علوم تربیتی.
 3. آقایی، علی­اکبر و تیمورتاش، حسن. (1389). بررسی رابطه و فرآیند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی. مقاله پژوهشی دانشنامه، 3(4)، 56-72.
 4. جنگی­زهی، نسرین. ­(1396). رابطه بهزیستی روانشناختی، سبک­های مقابله­ای و صفات شخصیت در دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی­(مطالعه موردی). چهارمین کنفرانس بین­المللی نوآوری­های اخیر در روانشناختی.
 5. حجازی، الهه و صالحی، کیوان. (1385). عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی (ره). رفاه اجتماعی، 6(4)، 219-232.
 6. حسینی، سیدحمید. (1389). بررسی رابطة هیجان‌خواهی با نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان. مجلة پیوند، 5(3)،  24-36.
 7. حسینی‌نثار، مجید و فیوضات، ابراهیم. (1390). نظریه‌های انحرافات اجتماعی. تهران، انتشارات پژواک.
 8. حیدری، آمنه و نصیری، هدیه. (1394). جرم شناسی: نظریه و کاربست. تهران، انتشارات نارنجستان.
 9. دوست محمدی، حامد. (1396). بررسی رابطة مطلوبیت اجتماعی و هیجان­خواهی با نگرش به رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان شهر تهران. اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی. اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.
 10. ذولفقاری، اکبر. (1399). تحلیل عوامل موثر بر آسیب‌های اجتماعی در ساختار کالبدی محلات حاشیه‌نشین شهر یزد.  فصلنامه برنامه­ریزی توسعه کالبدی، 7(3)، 115-128.
 11. رابینگتن، ارل و واینبرگ، مارتین. (1392). رویکردهای نظری هفت­گانه در آسیب­شناسی اجتماعی (ترجمه: رضا صدیق سروستانی). تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 12. صالحی­امیری، سیدرضا و فشاری نادری، افسر. (1390). مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران. مجله راهبرد، 20(59)، 34-52.
 13. عطادخت، اکبر؛ رنجبر، محمدجواد؛ غلامی، فائزه و نظری، طوبی. (1392). گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با متغیرهای فردی-اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی. مجلة سلامت و مراقبت، 15(4)، 50-59.
 14. قمری، محمد. (1390). مقایسة ابعاد کارکرد خانواده و کیفیت زندگی و ارتباط این متغیرها در افراد معتاد و غیرمعتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 5(4)، 55-68.
 15. محقق، هدیه و عرفانی، نصراله. (1397). مقایسة هیجان‌خواهی در بین زندانیان معتاد و غیر معتاد. فصلنامه دانش انتظامی همدان، 5(16)، 85-98.
 16. یوسفی، علی و قاسمی ادکان، فاطمه. (1390). رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد. مجلةعلوماجتماعیدانشکدةادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد، 14(1)، 63-80.
  1. Clifford, S. (2020). The social disorganization theory. Center for Spatially Integrated Social Scienc.
  2. Dahlen, E. R., Martin, R. C., Ragan, K., & Kuhlman, M. M. (2005). Driving anger, sensation seeking, impulsiveness, and boredom proneness in the prediction of unsafe driving. Accident analysis & prevention37(2), 341-348.
  3. Dillon, D. G., Ritchey, M., Johnson, B. D., & LaBar, K. S. (2007). Dissociable effects of conscious emotion regulation strategies on explicit and implicit memory. Emotion7(2), 354.
  4. Eskandari, H., & Helmi, S. (2014). The role of impulsivity, risk-taking, and sensation-seeking in people prone to substance abuse. Applied Psychology2(6), 48-60.
  5. Farrelly, C., Cordova, D., Huang, S., Estrada, Y., & Prado, G. (2013). The role of acculturation and family functioning in predicting HIV risk behaviors among Hispanic delinquent youth. Journal of Immigrant and Minority Health15(3), 476-483.22. Gray, J. A. (1990). Brain systems that mediate both emotion and cognition. Cognition & emotion4(3), 269-288.
  6. Hauser, R. M., Springer, K. W., & Pudrovska, T. (2005, November). Temporal structures of psychological well-being: continuityor change. In Meetings of the Gerontological Society of America, Orlando, Florida.
  7. Hosseinbor, M., Bakhshani, N. M., & Shakiba, M. (2012). Family functioning of addicted and non-addicted individuals: a comparative study. International journal of high risk behaviors & addiction1(3), 109.
  8. Larni Ch. (2000). Security Pathology. Tehran, Payam Pouya.
  9. Lewandowski, A. S., Palermo, T. M., Stinson, J., Handley, S., & Chambers, C. T. (2010). Systematic review of family functioning in families of children and adolescents with chronic pain. The Journal of Pain11(11), 1027-1038.
  10. Magnus, K., Diener, E., Fujita, F., & Pavot, W. (1993). Extraversion and neuroticism as predictors of objective life events: a longitudinal analysis. Journal of personality and social psychology65(5), 1046.
  11. Olchowski, A. E., Graham, J. W., Beverly, E. A., & Dupkanick, C. W. (2009). Cigarette smoking, physical activity, and the health status of college students. Journal of Applied Social Psychology39(3), 683-706.
  12. Reed, E., Amaro, H., Matsumoto, A., & Kaysen, D. (2009). The relation between interpersonal violence and substance use among a sample of university students: Examination of the role of victim and perpetrator substance use. Addictive behaviors34(3), 316-318.
  13. Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of happiness studies9(1), 13-39.
  14. Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology82(6), 1007. 
  15. Zuckerman, M. (1979). Traits, states, situations, and uncertainty. Journal of Behavioral Assessment1(1), 43-54.