پیش‌بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان براساس عملکرد خانواده و جهت‌گیری مذهبی با تأکید بر نقش پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.

2 دانشیار علوم عصب‌شناختی، دانشگاه پیام نور، اراک، ایران.

3 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان براساس عملکرد خانواده و جهت­گیری مذهبی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش را دانش­آموزان متوسطۀ دوم شهر همدان، به تعداد 14348 نفر ­تشکیل دادند. ازطریق جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر به­عنوان نمونه و به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. در ادامه، جهت جمع­آوری داده­های موردنیاز از
پرسشنامه­های رفتارهای پرخطر زاده‌محمدی و احمدآبادی (1387)، سنجش عملکرد خانواده (­FAD) و پرسشنامۀ جهت­گیری مذهبی آلپورت (1967) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه در نرم افزار Spss20 انجام گرفت. یافته­ها نشان داد، بین مؤلفه­های عملکرد خانواده ازجمله ارتباط، آمیختگی عاطفی، ایفای نقش، حل مشکل، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی با رفتارهای پرخطر دانش­آموزان در سطح معنی­‌داری، کوچک‌تر از 05/0، رابطۀ غیر مستقیم وجود داشت. علاوه­بر این، بین جهت­گیری مذهبی درونی و برونی با رفتارهای پرخطر نیز در سطح معنی­داری، کوچک‌تر از 05/0، رابطۀ غیر مستقیم وجود داشت. بنابراین، با ارائۀ آموزش‌های ضروری برای خانواده­ها، جهت شناسایی رفتارهای پرخطر فرزندان و راهنمایی آن­ها و همچنین با توجه به نقش مراکز مشاورۀ ناجا در افزایش امنیت اجتماعی و در نتیجه، سرمایۀ اجتماعی پلیس جهت پیشگیری از بروز و شیوع این رفتارها، موضوع مورد مطالعه بهتر است، مورد توجه مسئولین امر قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting High-Risk Behaviors of Adolescents Based on the Family Function and Religious Orientation Emphasizing on the Police Role

نویسندگان [English]

 • ayatpllah fathi 1
 • Ali-Akbar Malekirad 2
 • Mohammad Abasi 3
1 Assistant professor of the Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies of NAJA, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Associate professor of neurology sciences, PNU University, Arak, Iran.
3 MA in General Psychology, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to predict high-risk behaviors of adolescents based on the family function and religious orientation. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlative in terms of nature and method. The statistical population studied in this research consisted of 14348 high school students in Hamedan city. 384 people were selected as a sample through Krejcie and Morgan table and cluster random sampling method. Thereafter, the high-risk behaviors questionnaire of Mohammadizadeh and Ahmadabadi (2008), Family Function Assessment (FAD), and the religious orientation questionnaire of Allport (1967) were used in order to collect the required data. The data were analyzed using Pearson's correlation test, analysis of variance, and multiple regressions in Spss20 software. Findings indicated that there was an indirect relationship between the components of family functions such as relationship, emotional integration, role performance, problem solving, emotional accompaniment, behavior control, and overall performance and high-risk behaviors of students at a significant level less than 0.05. In addition, there was an indirect relationship between the internal and external religious orientation and high-risk behaviors at a significant level less than 0.05. Therefore, the problem studied is better to be considered by the officials due to the necessary training for families to identify high-risk behaviors of children and guide them and also the role of counseling centers of NAJA in social security increase and as a result the social investment of the police in order to prevent the emergence and spread of these behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • high-risk behaviors
 • Family function
 • Religious orientation
 • Police
 • Adolescents
 1. امان‌الهی، عباس؛ عطاری، یوسف‌علی و خجسته‌مهر، رضا.­ (1389). بررسی رابطه‌ عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش­آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهراهواز. فصلنامه تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، 11(3)، 61-82.
 2. بهادری خسروشاهی، جعفر؛ حبیبی کلیبر، رامین و فرید، ابوالفضل. (1396). اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارتهای زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 10(1)، 64-73.
 3. ثنایی، باقر. (1379). مقایسه­های سنجش خانواده و ازدواج. مؤسسه انتشارات بعثت، تهران.
 4. دلجو، زهرا. (1391). رابطة سطح تحول روانی-معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر.
 5. رشید، خسرو. (1394). رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران. نشریه رفاه اجتماعی، 15(57)، 31-56.
 6. رضایی، بهروز و صاحبدل، حسن. (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های هوش معنوی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان پسر دورۀ متوسطه دوّم، پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان­شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
 7. زاده­محمدی، علی؛ احمدآبادی، زهرا و حیدری، محمد. ­(1391). ساخت و هنجاریابی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی. مجله روان‌پزشکی، 3 (17)، 218-225.
 8. شاملو، سعید. (1396). روانشناسی بالینی. انتشارات رشد، تهران.
 9. عطادخت، ایرج؛ رنجبر، محمدجواد؛ غلامی، فائزه و نظری، طاهره. (1392). گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با متغیرهای فردی- اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی. مجله سلامت و مراقبت، 15(4)، 50-59.
 10. فرهمند ثابت، مجید. (1394). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای با عود اعتیاد. فصلنامه علمی دانش انتظامی همدان، 2(4)، 109-130.
 11. مظفری، فاطمه و حجازی، مهین. (1398). مقایسه تندرستی معنوی، بهزیستی روان‌شناختی و رفتارهای پرخطر در بین جوانان زندانی جرائم مواد مخدر، مالی و سرقت شهر زنجان. نشریۀ مدیریت ارتقای سلامت، 7(3)، 25-32.
 12. مهرابی، حسینعلی؛ محمودی، فهیمه و مولوی، حسین. (1395). پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس باورهای دینی، هیجان‌خواهی، آلودگی محیط و رسانه‌ها در دانشجویان دختر. مجلة دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17(2)، 4-14.
 13. نیازی، محسن؛ عباس‌زاده، محمد و سعادتی، موسی. (1396). ساخت و روایی‌یابی مقیاس رفتارهای پرخطربا کاربرد نرم‌افزار Smart-PLS (مورد مطالعه: جوانان 15-34 سال شهر تبریز). فصلنامۀ اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 1(43)، 31-50.
 14. یحیی­زاده، حسین. (­­1388). تاثیر عوامل خانوادگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 4(2). 123 -133.

 

 

 1. Boyer, T. W. (2006). The development of risk-taking: A multi-perspective review. Developmental review26(3), 291-345.
 2. Chen, J. K., & Avi Astor, R. (2010). School violence in Taiwan: Examining how Western risk factors predict school violence in an Asian culture. Journal of Interpersonal Violence25(8), 1388-1410.
 3. Extremera, N., Durán, A., & Rey, L. (2007). Perceived emotional intelligence and dispositional optimism–pessimism: Analyzing their role in predicting
 4. psychological adjustment among adolescents. Personality and Individual Differences42(6), 1069-1079.
  1. Carr-Gregg, M. R., Enderby, K. C., & Grover, S. R. (2003). Risk-taking behaviour of young women in Australia: screening for health-risk behaviours. Medical journal of Australia178(12), 601-606.
  2. Juan-Pablo, G., & Stefan, M. (2004, November). Sexual risk behavior among adolescence: the role of socioeconomic and demographic household characteristics. In Global Forum for Health Research.
  3. Miller, L., Davies, M., & Greenwald, S. (2000). Religiosity and substance use and abuse among adolescents in the National Comorbidity Survey. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry39(9), 1190-1197.
  4. Olweus, D. (2011). Bullying at school and later criminality: Findings from three Swedish community samples of males. Criminal behaviour and mental health21(2), 151-156.
  5. Siegel, L. J., & Senna, J. J. (1981). Juvenile delinquency: Theory, practice, and law. St. Paul: West Publishing Company.
  6. Siu, A. F. (2009). Trait emotional intelligence and its relationships with problem behavior in Hong Kong adolescents. Personality and individual differences47(6), 553-557.

Whittaker, A. E., & Robitschek, C. (2001). Multidimensional family functioning: Predicting personal growth initiative. Journal of Counseling Psychology48(4), 420