نقش میانجی سرمایۀ معنوی پلیس در اثرگذاری اخلاق اسلامی بر نظام سلامت اداری (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار کارآفرینی فناورانه، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

نیروی انتظامی، حافظ امنیت و مجری قوانین درجهت حفظ سلامت جامعه است. بنابراین، در وهلۀ اول، بایستی از درون به سلامت اداری دست پیدا کند. روابط انسانی بین کارکنان این نهاد مهم، بایستی برگرفته از اخلاقیاتی باشد که دین مبین اسلام ارائه کرده است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر اخلاق اسلامی بر نظام سلامت اداری و با نقش میانجی سرمایۀ معنوی انجام شد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ جمع­آوری داده­ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان بود که با بهره­گیری از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری دردسترس، از یک جامعۀ 150 نفری، 108 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ها با نرم­افزار اسمارت پی‌ال‌اس مورد تجزیه ‌و ‌تحلیل قرار گرفتند. جهت تأیید روایی پرسشنامه و متغیرها، از روایی محتوایی، همگرا و واگرا و برای پایایی آن آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد.یافته‌ها، حاکی از این بود که روایی و پایایی برای کلیۀ سؤالات و متغیرها مورد تأیید بود. همچنین، برازش الگو و کلیۀ فرضیات براساس الگوی ضرایب استاندارد و معادلات ساختاری، مورد تأیید نهایی قرار گرفت که نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت و معنادار اخلاق اسلامی بر سرمایه معنوی (821/0) و سلامت اداری (683/0) بود. همچنین، سرمایۀ معنوی تأثیر مثبت و معناداری بر سلامت اداری (869/0) دارد و نقش میانجی مثبتی (741/0) بر رابطۀ بین اخلاق اسلامی و سلامت اداری ایفا می­کند. علاوه­بر این، مشخص شد با پرورش کارکنان به سمت بهره­گیری از اخلاق اسلامی به‌عنوان سرمایه‌های سازمانی، سلامت اداری و شفافیت سازمانی افزایش پیدا می‌کند و کارکنانی که دارای اخلاق اسلامی و منابع قوی سازمانی هستند، به‌ سلامت اداری بیشتر از سایر کارکنان اهمیت می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Medium Role of Police Spiritual Investment in the Impact of Islamic Ethics on the Administrative Health System (Case Study: Hamadan Police)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Torabi 1
 • Ayatollah Momayez 2
 • Nasrin Rasouli 3
1 Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Technological Entrepreneurship, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran.
3 MA in Commercial Management, Department of Commercial Management, Faculty of Management, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The police force is the guardian of security and law enforcer in order to preserve the health of society. Therefore, in the first place, it must achieve administrative health from within. Human relations among the staff of this significant organization should be taken from the ethics offered by the perspicuous religion of Islam. The aim of this study was to investigate the impact of Islamic ethics on the administrative health system with the medium function of spiritual investment.This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population encompasses Hamedan province police staff. 108 people were selected from a population of 150 people as the sample using the Cochran formula; the sampling method was convenience. The data were analyzed using PLS software. Content, convergent and divergent validity were used to confirm the validity of the questionnaire and variables. Besides, Cronbach's alpha and combining reliability coefficient were used for its reliability. The results indicated that the validity and reliability of all questions and variables were confirmed. Furthermore, the fit of the model and all hypotheses based on the model of standard coefficients and structural equations were finally confirmed, which illustrated that Islamic ethics had a positive and significant impact on spiritual investment (0.821) and administrative health (0.683). Moreover, the spiritual investment had a positive and significant impact on administrative health (0.869) and has played a positive medium role (0.741) on the relationship between Islamic ethics and administrative health. In addition, it was found that administrative health and organizational transparency increase by training employees in order to use Islamic ethics as organizational investment and it was also resulted that employees who possess Islamic ethics and strong organizational resources care for administrative health more than other employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Ethics
 • administrative health system
 • spiritual investment
 • Hamedan police
 1. ایمانی­راد، مرتضی؛ خوارزمی، شهیندخت؛ غفاریان، وفا.  (1389). مطالعه‌ای بر سرمایة معنوی و تأثیرات آن بر مدیریت استراتژیک کسب وکارها، موردکاوی شرکت فراسیستم صنعت پخش. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 2. سلیمانی، نادر؛ عباس­زاده، ناصر؛ نیازآذری، بهروز. (1397). رابطة اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(1).
 3. صالحی، مریم؛ باباجانی بابلی، مریم. (1396). رابطة بین اخلاق کاری و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه. مجلة اخلاق زیستی، 7(23).
 4. فرزین، امید؛ چراغعلی، محمودرضا. (1393). بررسی رابطة بین تسهیم دانش و کاربرد دانش با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گلستان، سومین همایش ملی سالیانة علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول.
 5. قاسمپور گنجی، فاطمه؛ کفاش­پور، آذر. (1395). بررسی تأثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد: تاکید بر نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده. فصلنامه علمی­پژوهشی زن و جامعه، 7(3).
 6. گل­پرور، محسن؛ عابدینی، مائده. (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه فرم کوتاه سرمایه اجتماعی. پژوهش منتشرنشده، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
 7. Arslan, M. (2001). The work ethic values of protestant British, Catholic Irish and Muslim Turkish managers. Journal of Business Ethics31(4), 321-339.
 8. DeJoy, D. M., & Wilson, M. G. (2003). Organizational health promotion: broadening the horizon of workplace health promotion. American Journal of Health Promotion17(5), 337-341.
 9. Dent, E. B., Higgins, M. E., & Wharff, D. M. (2005). Spirituality and leadership: An empirical review of definitions, distinctions, and embedded assumptions. The leadership quarterly16(5), 625-653.
 10. Hoy, V.K., Mescle, C. (2018). Theory, research and practice in educational administration. Translated to Persian by: Abaszadeh S. Urmia: Urmia University pub; 2008: 88-46.
 11. Korkmaz, M. (2017). The effect of Leadership style on organizational Health. Educational Researsh Quarterly, (3), 22-54.
 12. Tan, H. P., Plowman, D., & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of Intellectual capital.‏
 13. Shomali, M. A. (2010). Key concepts in Islamic spirituality: love, thankfulness and humbleness. Message of Thaqalayn11(2), 15-32.
 14. Zohar, D., & Marshall, I. (2004). Spiritual capital: Wealth we can live by. Berrett-Koehler Publishers.‏