ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری به منظور سنجش اختلال PTSD در جانبازان جنگ و ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعۀ حاضر، با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری به­منظور سنجش اختلال استرس پس از سانحه، در جانبازان جنگ و ناجا انجام گرفت. روش پژوهش، از نوع شبه­آزمایشی بود و جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ جانبازان جنگ و ناجای مبتلا به اختلال استرس تشکیل دادند. این افراد، پس از سانحه در بیمارستان تخصصی روان­پزشکی ایثار شهرستان اردبیل، در سال 1399 بستری و به ­روش نمونه­گیری دردسترس، تعداد 50 نفر از آن­ها انتخاب شدند. به­منظور ساخت آزمون، ابتدا 50 صحنه از صحنه­های تداعی­کنندۀ جنگ و صحنه­های درگیری، انتخاب و تصاویری در رابطه با این صحنه­ها تهیه گردید. سپس، از بین تمامی این تصاویر، 20 تصویر انتخاب شد و در دو جلسه، به­صورت 10تایی در اختیار بیماران قرار گرفت. در ادامه از آن­ها خواسته شد، خاطراتی در رابطه با تجارب خودشان در جنگ و یا درگیری مطرح سازند. اجرای آزمون به روش­ فرافکن تصویری، با به­کارگیری کارت­های محقق­ساخته و دریافت داستان­های ساخته­شده ازطرف بیماران صورت گرفت. نتایج حاصل از منحنی آزمون راک، سطح مطلوب نمرات نقطۀ برش در رابطه با این آزمون و آزمون شاخص اطمینان تصویری را نشان داد. براساس نتایج می­توان اظهار داشت، آزمون فرافکن تصویری طراحی­شده به­منظور سنجش اختلال استرس پس از سانحه، از اعتبار مناسبی برخوردار است و می­تواند ازسوی روان­شناسان و روان­پزشکان مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of the Visual Projection Test in Order to Evaluate PTSD Derangement in Casualties of the War and NAJA

نویسندگان [English]

 • Mohammad Notash 1
 • Hadi Bahrami 2
 • Noorali Farrokhi 3
1 PhD candidate of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Educational Psychology, Department of Evaluating and Measurement, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to construct and validate a visual projection test to evaluate PTSD derangement in causalities of the war and NAJA. The research method was a kind of quasi-experimental. The statistical population of the study included all the casualties of the war and NAJA stricken by PTSD derangement who were hospitalized following the catastrophe at Isar Professional Psychiatry Hospital of Ardabil province in 2020. 50 people were selected by convenience sampling method. Firstly, In order to construct the test, 50 scenes of the reminiscent war scenes and of the conflict were chosen and some images related to these scenes were provided. Following that, from all these images, 20 images were chosen and given to the patients in two ten-number-image sessions. Thereafter, they were asked to share memories of their own experiences in the war or conflict. The test was performed by the visual projection method using researcher-made cards and the received stories created by the patients. The results achieved from the Rock test curve indicated the optimal level of cut-off scores in relation to this test and the Medical Imaging Confidence Index (MICI (test. According to the results, it could be declared that the visual projection test designed to evaluate PTSD possesses an acceptable validity and can be used by psychologists and psychiatrists.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • visual projection test
 • PTSD
 • casualties
 1. احمدزاده اقدم، ابراهیم؛ احمدی، خدابخش؛ نورانی پور، رحمت و اخوی، زهرا. (1398). اثربخشی روش ایمنی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان  PTSDدر جانبازان. فصلنامه طب جانباز، 5(19)، 1-11.
 2. ایمانی، سعید؛ محمدکاظم، عاطف وحید؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر. (1397). مقایسه کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشی از جنگ با سایر جانبازان. فصنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (روانشناسی کاربردی)، 7(25)، 47-56.
 3. خدادادی، نعیما؛ قنبری، عاطفه؛ یوسف زاده، شاهرخ و رحیمی، هادی. (1398). فراوانی اختلال استرس حاد و پس از سانحه در مصدومین حوادث رانندگی بستری در بیمارستان پورسینای رشت. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 11(4)، 347 -354 .
 4. رونقی، سیمین؛ دلاور، علی و احدی، حسن. (1397). ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش
 5. دلبستگی در کودکان 12-6 ساله. فصلنامه روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی)، 4(12)، 123-142.
 6. شاملو، سعید. (1390). آسیب شناسی روانی. تهران، انتشارات جوانه رشد.
 7. شفیعی کمال آبادی، مرضیه؛ بیگدلی، ایمان اله؛ علوی، کاوه و کیان ارثی، فرحناز. (1398). بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران. مجله روان شناسی بالینی، 6(1)،  65-75.
 8. صدری دمیرچی، اسماعیل؛ محمدی، نسیم و بدلپور، زینب. (1398). اثربخشی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان. فصلنامه روانشناسی نظامی، 8(32)، 31-41.
 9. عباسی، زینب؛ اکبری، جعفر؛ مهکی بهزاد و صابری، حمیدرضا. (1399). میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در بین آتش نشان های شهر اصفهان. فصلنامه طب کار، 8(2)، 24-36.
 10. کمال منش، علی؛ ماردپور، علیرضا. (1398). بررسی میزان اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان جنگ. مجله پژوش سلامت، 2(2)، 78-98.
 11. گراث، گری و مارنات. (2012). راهنمای سنجش روانی، ترجمة حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. نشریة سخن، 6(2)، 875 -880.
 12. گنجی، حمزه. (1399). آسیب شناسی روانی. جلد اول. تهران، انتشارات ساوالان.
 13. محقق مطلق، سیدجعفر؛ ممتازی، سعید؛ موسوی نسب، سیدنورالدین و عرب، عاطیه. (1399). بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی، 56(6)، 368-361.
 14. سادوک، ویرجینیا.ای. و سادوک، بنجامین ج. (2013). خلاصة رواپزشکی. ترجمه مهدی گنجی و حمزه گنجی. تهران، نشر ساولان.

 

 

 

 

 1. Imuta, K., Scarf, D., Pharo, H., & Hayne, H. (2013). Drawing a close to the use of human figure drawings as a projective measure of intelligence. PloS one8(3), e58991.
 1. Keane, T. M., Caddell, J. M., & Taylor, K. L. (2020). Mississippi Scale for Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder:
 2. Three studies in reliability and validity. Journal ofConsulting and Clinical Psychology, 56, 85-90.
 3. King, D. W., King, L. A., Fairbank, J. A., Schlenger, W. E., & Surface, C. R. (2018). Enhancing the precision of the Mississippi Scale for Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder: An application of item response theory. Psychological Assessment, 5(4), 457-471.
 4. Lincoln, T. M., Wilhelm, K., & Nestoriuc, Y. (2007). Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophrenia research96(1-3), 232-245.
 5. Jung, K., Lein, M., Ringsdorf, M., & Roigas, J. (2007). Renal and urological problems. Radiother Oncol82, 185-190.
 6. Spiteri, S. P. (2019). Word association testing and thesaurus construction. Retrieved November 21, from Dalhousie University, School of Library and Information Studies.
 7. Watson, C. G. (2017). Psychometric posttraumatic stress disorder measurement techniques: A review. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology2(4), 460.