پیش‌بینی سبک‌های مقابله با استرس براساس سبک‌های هویتی و بهزیستی روان‌شناختی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پیش‌گیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 کارشناس‌ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، پیش­‌بینی سبک‌­های مقابله با استرس براساس سبک­های هویت و بهزیستی روان­شناختی کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان بود. در این پژوهش، از روش توصیفی، از نوع همبستگی بهره بردیم. جامعة آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان ناجا در شهر همدان تشکیل دادند و ازطریق روش نمونه­‌گیری خوشه‌­ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 320 نفر به­‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در ادامه، جهت جمع­‌آوری داده­‌های موردنیاز از سه پرسشنامه، شامل پرسشنامۀ بهزیستی روان­شناختی ریف (2002)، پرسشنامۀ سبک­‌های هویتی برزونسکی (2000) و راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990) استفاده شد؛ به­‌منظور تعیین روایی آن­­ها از روایی محتوایی بهره برده شد. برای به‌­دست آوردن پایایی آن­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن­ها به ترتیب در پرسشنامه­‌های مذکور 90/0، 80/0 و 84/0 محاسبه گردید. فرضیه‌­های این پژوهش را با بهره­گیری از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، درصد، آزمون کالموگرف-اسمیرنوف، آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار spss آزمودیم. نتایج نشان­دهندۀ آن است که بین مؤلفه‌­های سبک‌­های هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و سبک هویت تعهد، دربرابر مقابله با استرس، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما، بین مؤلفۀ سبک هویت سردرگم اجتنابی و استرس، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه­‌بر این، بین مؤلفه­‌های بهزیستی روان­شناختی با سبک­‌های مقابله با استرس رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، یافته­‌ها تصریح نمودند، سبک‌­های هویتی و بهزیستی روان­شناختی قادر به پیش­بینی سبک­‌های مقابله با استرس کارکنان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Stress Coping Styles Based on Identity Styles and Psychological Well-being (Case Study: Hamedan police)

نویسندگان [English]

 • Salman Amiri Largani 1
 • hasan heydari 2
 • Davud Bakhtiari Mayabadi 3
1 Assistant professor of Crime Prevention, Departement of Crime Prevention, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 MA in human resource management, Amin Police University, Tehran, Iran.
3 Master of Psychology, Islamic Azad University, Hamadan Branch - Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to predict stress coping styles based on identity styles and psychological well-being of Hamadan province police staff. In this research, a descriptive correlational research method was used. The statistical population of this study included all NAJA staff in Hamedan city. 320 people were selected as the sample through cluster sampling method and Krejcie and Morgan table. Three questionnaires were used in order to collect the required data; including Psychological Well-being Questionnaire of Reef (2002), Identity Styles Questionnaire of Brzonsky (2000), and Stress Management Strategies of Andler and Parker (1990). Their validities were determined by the content validity and their reliabilities by Cronbach's alpha coefficient. Their values were calculated in the mentioned questionnaires as 0.90, 0.80 and 0.84, respectively. In this research, the indices of descriptive and inferential statistics are used in SPSS software to test the hypotheses. The indices are as follows, mean, percentage, Kolmogorov-Smirnov test, multiple regression test, and analysis of variance. The results indicate that there is a positive and significant relationship between the components of informative identity styles, normative identity style, and commitment identity style and coping with stress. However, there is a significant and negative relationship between the component of avoidance confused identity style and coping with stress. In addition, there is a positive and significant relationship between the components of psychological well-being and stress coping styles. Therefore, the findings clarified that identity and psychological well-being styles are able to predict staff's stress coping styles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress Coping Styles
 • Psychological Well-being
 • identity styles
 1. برقی مقدم، جعفر؛ مشرف جوادی، بتول؛ مظفری، سید امیر احمد و گروسی فرشی، میرتقی­. (1388). ارتباط سبک­های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت، فصلنامه بهره­وری مدیریت. 3(4)، 135-156.  
 2. بشارت، محمدعلی. (1386). شخصیت و سبک­های مقابله با استرس. مجلة روانشناسی دانشگاه تبریز، 2(7)، 50-54.
 3. بیرامی، رضا؛ هاشمی، جمال. (1390). بررسی رابطة سلامت روان‌شناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان­های دولتی تبریز. مجلة روانشناسی، 9(2).
 4. تودر، کیت. (2010). ارتقای سلامت روان، ترجمة مرتضی خواجوی. تهران، سازمان بهزیستی کشور.
 5. چنانی، شهرام؛ روزمن، قاسم. ­(1394). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی وسبک های هویت با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه شاوور. دومینکنفرانسملیروانشناسیوعلومتربیتی دانشگاهآزاداسلامیواحدشادگان.
 6. حجتی­نیا، علی؛ پور شافعی، داود. (1392). بررسی مقایسه­ای رابطة سبک­های مقابله با استرس و سبک زندگی با فرسودگی شغلی معلمان شهر بیرجند. نشریة تعلیم و تربیت، 6(119)، 6-20.
 7. رستمی، امیرمسعود؛ احدی، چراغعلی‏ گل. (2013). پیش‌بینی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی وابستگان مواد محرک. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی،  7(26)، 111-126.‎
 8. زارعی، سلمان؛ اسدی، زهرا. (1390). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار. اعتیاد پژوهی، 5(20)، 87-104.
 9. گلمن، دانیل. (1394). هوش هیجانی، ترجمة علی عبدی. تهران، انتشارات آوای جنگی.
 10. مشهدی، علی. (1389). رابطة هوش هیجانی و مؤلفه­های آن با علائم اضطرابی. نشریة روانشناسی معاصر، (26)، 85.
 11. وقری، محمد. (1394). بررسی رابطة بین خودکارآمدی و سبک­های مقابله­ای با استرس در نوجوانان آموزشگاه شهید مرتضوی تهران. فصلنامه روان‌شناختی، شمارة 23.
 12. یاوری، علی. (1392). بررسی سبک‌های مقابله با استرس و رضایت از زندگی در معلمان شهرستان خارک بر اساس سابقة خدمت و جنسیت. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد یاسوج، دانشکدة روانشناسی.
 13. یساولی، علی؛ برجعلی، رضا. (1395). پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس مؤلفه­های بهزیستی روان‌شناختی ریف: نقش مداخله گرایانه رضایت از زندگی. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 4(13)، 1-11.
 14. Abdi Zarrin, S. A., Paixão, M. P., & Panahandeh, A. (2017). Predicting of Academic Performance by Identity Styles and Self-efficacy Beliefs (Personal and
 15. Bowlby J. (2013). Attachment and loss. New York: Basic Books: 211-53.
 16. Campbell, A., & Ntobedzi, A. (2007). Emotional intelligence, coping and psychological distress: a partial least squares approach to developing a predictive model. E-journal of applied psychology3, 39-54.
 17. Collective) in Iranian High School Students. World Scientific News61(2), 186-191.Edwards, D., Burnard, P., Bennett, K., & Hebden, U. (2010). A longitudinal study of stress and self-esteem in student nurses. Nurse education today30(1), 78-84.
 18. Foruzandeh, N., Delaram, M. (2015). Effects of cognitive behavioral therapy on the coping strategies of nonmedical students of Shahrekord University of Medical Sciences. Journal of Shahrekord Univercity of Medical Sciences, 5(3), 26-34.
 19. Kazzaria, C.R. (2014). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationship. A study of a science, New York, NY: McGraw Hill. (3), 184-256.
 20. Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology82(6), 1007.
 21. Martinent. S., Durmaz, V. (2014). Belife in the paranormal, coping and emotional intelligence. Pers Individ Dif., 41(6): 1089-1105.
 22. Mavroveli, S., Petrides, K. V., Rieffe, C., & Bakker, F. (2007). Trait emotional intelligence, psychological well‐being and peer‐rated social competence in adolescence. British journal of developmental psychology25(2), 263-275.
 23. Nel, L. (2011). The psychofertological experiences of master s degree stuents in professional psychology programms: An interpretative phenomenological analysis [PhD. dissertation]. Bloemfontein: University of the Free State.