تأثیر آموزش مثبت‌اندیشی بر استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی کارکنان وظیفۀ یگان‌های انتظامی شهر همدان در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد اطلاعات علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­‌اندیشی بر کنترل استرس و خودکارآمدی کارکنان وظیفۀ یگان‌های انتظامی شهر همدان انجام گرفت. روش نمونه­‌گیری در این پژوهش، به­‌شیوۀ نمونه­‌گیری خوشه­‌ای تصادفی بود که بعد از انتخاب خوشه‌­ها و نمونه­‌گیری به ­شکل تصادفی، 30 نفر به­‌عنوان گروه آزمایش و 30 نفر به­‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سپس، آزمودنی­‌های گروه آزمایش به ­مدت 8 جلسه، تحت آموزش مهارت­‌های مثبت­‌اندیشی قرار گرفتند. در پایان دورۀ آموزش مهارت­‌های مثبت­‌اندیشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس­‌آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و پرسشنامۀ استرس ادراک­‌شدۀ کوهن و همکاران (1983) بود. داده­‌ها با بهره­‌گیری از نرم‌­افزار SPSS و با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته‌­ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت­‌های مثبت‌اندیشی بر استرس ادراک­‌شده و خودکارآمدی در گروه آزمایش، تأثیر مثبت و معناداری داشت (0005/0 p<) 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Positive Thinking Training on Perceived Stress and Self-Efficacy of Special Units Command of NAJA in Hamadan in 2020

نویسندگان [English]

 • Reza Sharifinia 1
 • Ali Rezaei 2
1 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
2 MA in Information and Security, Amin University, Tehran, Iran. Email:
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of positive thinking skills training on stress controlling and self-efficacy of Special Units Command of NAJA in Hamedan. The sampling method in this study was random cluster sampling. After selecting the clusters and random sampling, 30 people were selected as the experimental group and 30 people as the control group. The subjects in the experimental group were trained in positive thinking skills for 8 sessions. At the end of the positive thinking skills training course, both experimental and control group were given the post-test. The instruments used in this study contained Scherer and Maddox (1982) Self-Efficacy Questionnaire and Cohen and et al's (1983) Perceived Stress Questionnaire. The data were analyzed using SPSS software and multivariate analysis of covariance statistical test which illustrated that training positive thinking skills had a significant and positive effect on perceived stress and self-efficacy in the experimental group (p >0.0005). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive Thinking
 • perceived stress
 • Self-efficacy
 1. اصغری راد، علی اکبر؛ شهریاری، وحید. (۱۳۹7). آموزش مهارت های مثبت‌اندیشی بر خودکارآمدی و بهزیستی فاعلی معلولین. کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری. موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایش‌های دانشگاه تهران.
 2. بیابانگرد، اسماعیل. (1396). اضطراب امتحان: ماهیت، علل، درمان، همراه با آزمونهای مربوطه. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 3. توکلی، سهیلا. (1398). پیش‌بینی خودپنداره تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و طرحواره‌های ناسازگارانه اولیه در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 98-97. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 4. حریریان، زهره؛ فهیمی نژاد، فهیمه و محمدی آریا، علیرضا. (1398). تاثیر مثبت اندیشی در افزایش کارایی نیروی انسانی و بالندگی سازمانی. همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی.
 5. زاهدی اصل، محمد؛ خدری، بهزاد. (1397). اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر افکار خودکشی سربازان. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، (7)3، 38-45.
 6. شاملو، سعید. (1390). بهداشت روانی. تهران، انتشارات رشد.
 7. شفیعی، گرامی. (1390). اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب امتحان وکنترل خشم دانش­ آموزان پسر دوره راهنمایی مدارس دولتی. پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد. رشته مشاوره وراهنمایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 8. صادقی، امیر؛ مفتون، فرزانه؛ حائری مهریزی، علی اصغر؛ طاووسی محمود. (1399). بررسی نقش تعدیل کنندگی خودکارآمدی بر رابطه رضایت شغلی و سلامت روان.
 9. طباطبایی، تکتم سادات؛ احدی، حسن؛ بهرامی، هادی و خامسان، احمد. (1398). تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، (29)15، 124-97.
 10. قمری، فاطمه. (1396). چگونه استرس خود را کنترل کنم؟ تهران، انتشارات جیحون.
 11. کیشی گرومرودی، لیلا. (1399). تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر استرس ادراک شده و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 98-99. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 12. گنجی، حمزه. (1399). بهداشت روانی. تهران، انتشارات جیحون.
 13. مسعودنیا، ابراهیم. (1398). خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی: ارزیابی مدل شناختی-اجتماعی بندورا. مجله مطالعات روانشناختی، (3)4، 127-115.
 14. نیک منش زهرا و زندوکیلی مریم. (1394). تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، استرس و اضطراب بزهکاران نوجوان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت. (2)1، 36-55.
 15. ویسی، بهنام؛ رحمتی نجار کلائی، فاطمه و احمدی، شیدا. (1399). تاثیر آموزش مهارت مثبت نگری بر سلامت عمومی و سلامت معنوی سربازان. فصلنامه طب نظامی، (10)21، 161 -167.
 16. Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action.
 17. Barlow, D. H., & Lehman, C. L. (1996). Advances in the psychosocial treatment of anxiety disorders: Implications for national health care. Archives of General Psychiatry53(8), 727-735.
 18. Bayat, B., Akbarisomar, N., Tori, N. A., & Salehiniya, H. (2019). The relation between self-confidence and risk-taking among the students. Journal of education and health promotion8.
 19. Chang, J. H., Huang, C. L., & Lin, Y. C. (2015). Mindfulness, basic psychological needs fulfillment, and well-being. Journal of Happiness Studies16(5), 1149-1162.
 20. Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well‐being contributes to health and longevity.Applied Psychology: Health and WellBeing3(1), 1-43.
 21. Dockray, S., & Steptoe, A. (2020). Positive affect and psychobiological processes. Neuroscience & Biology-Behavioral. Reviews, 35 (1), 69-75.
 22. Endler, N. S., Speer, R. L., Johnson, J. M., & Flett, G. L. (2001). General self-efficacy and control in relation to anxiety and cognitive performance. Current Psychology20(1), 36-52.
 23. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company.
 24. Pezent, G. D. (2011). Exploring the role of positive psychology constructs as protective factors against the impact of negative environmental variables on the subjective well-being of older adults. Texas A&M University.
 25. Csikszentmihalyi, M., & Seligman, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist55(1), 5-14.

 

 1. Lenzenweger, M. F. (2004). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. American Journal of Psychiatry161(5), 936-937.
 2. Sergeant, S., & Mongrain, M. (2014). An online optimism intervention reduces depression in pessimistic individuals. Journal of consulting and clinical psychology82(2), 263.
 3. Walker, C. O., Greene, B. A., & Mansell, R. A. (2006). Identification with academics, intrinsic/extrinsic motivation, and self-efficacy as predictors of cognitive Learning and individual differences16(1), 1-12.
 4. Wilde, N., & Hsu, A. (2019). The influence of general self-efficacy on the interpretation of vicarious experience information within online learning. International Journal of Educational Technology in Higher Education16(1), 1-20.