تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر امنیت اجتماعی بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

آن­چه عامل مخاطره‌آمیزبودن امنیت و از تهدیدات قابل توجه این مقوله است، رواج‌­یافتن یا شیوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. در نوشتار حاضر، اهمیت، نقش و تأثیر امنیت اجتماعی به­‌عنوان مقولۀ مهم جامعه‌شناختی بر آسیب‌های اجتماعی که درمقام یکی از مؤلفه‌های مهم انحراف و جرم است، مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف نوشتار حاضر، بررسی ادبیات مفهومی‌ جامعه‌شناختی امنیت و آسیب‌های اجتماعی، تجزیه و تحلیل و نقد و همچنین بررسی این دو مؤلفه و بیان رابطۀ معکوس بین آن­ها با عنوان رابطۀ دیالکتیک است. روش تحقیق به­‌صورت مرور متون مطالعاتی و گردآوری مطالب نوشته شده است. در برخی کتب و مقالات، با بهره‌گیری از الگوی نظری طراحی­‌ شده توسط محققین و نظریات جامعه‌شناسی کنترل اجتماعی هیرشی و فشار اجتماعی اگنیو انجام شده است. پس از تحلیل و تشریح مفاهیم امنیت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی براساس دیدگاه‌های جامعه‌شناختی، ادبیات مفهومی و بهره‌گیری از الگوی نظری، چنین نتیجه‌گیری حاصل شد که بین این دو عنوان رابطۀ معکوس وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Security on Prevention of Social Harms: a Sociological Analysis

نویسندگان [English]

 • Hosein Abbasi Aghdam 1
 • Afshin Rezaei 2
1 PhD student in Sociology of Social Issues in Iran
2 Master of Sociology, Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

What is a risk factor for security and one of the significant threats in this category is the prevalence of social harms in society. In the present paper, the importance, role and impact of social security as an important sociological category on social harms, which is one of the important components of deviance and crime, has been studied. The aims of the present article, while examining the conceptual literature of sociology of security and social harms, are to analyze and critique these two components and to express the inverse relationship between them as the dialectical relationship. The research method is written by reviewing study texts and collecting materials. In some books and articles, Hirsch's social control and Agnio's social pressure have been carried out using a theoretical model designed by researchers and sociological theories. After analyzing and explaining the concepts of social security and social harms based on sociological perspectives, conceptual literature and using the theoretical model, it was concluded that there is an inverse relationship between the two titles

کلیدواژه‌ها [English]

 • social security
 • social harms
 • social monitoring
 • social control
 1. آقائی، علی اکبر و تیمورتاش، حسن. (1389). بررسی رابطه و فرایند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی. دانشنامه واحد علوم و تحقیقات، شماره 12.
 2. احمدی، حبیب. (1382). جامعه شناسی انحرافات. تهران: نشر سمت.
 3. بهشتی، سید صمد و همکاران. (1399). تیئین جامعه شناختی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 18، شماره 2.
 4. پارسای، رضا. (1393). تاثیر آسیب‌های اجتماعی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه علمی‌ تخصصی دانش انتظامی‌غرب استان تهران، سال اول، شماره 4.
 5. حسینی نثار، مجید و علی قاسمی. ‌(1391). بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
 6. خوش فر، غلامرضا و همکاران. (1393). امنیت اجتماعی و سلامتی اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قائن). مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره 1.
 7. ریگی، علی و یاوری، مرتضی. (1396). ارزیابی میزان تاثیر آسیب‌های اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در شهروندان (نمونه موردی: شهر ایرانشهر). دو ماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال دوم، شماره 4.
 8. ستوده، هدایت اله. (1378). آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انحرافات، تهران، انتشارات آوای نور.
 9. سلیمی، علی و داوری، محمد. (1380). جامعه شناسی کجروی. انتشارات حوزه و دانشگاه، چاپ اول، قم.
 10. صدیق سروستانی، رحمت الله. (1387). آسیب شناسی اجتماعی. انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران.
 11. عبدالهی، محمد. (1383). مسائل اجتماعی ایران، مجموعه مقالات. انجمن جامعه شناسی ایران، نشر آگاه، تهران.
 12. علی‌وردی نیا، اکبر. (1389). جامعه شناسی کارتن خوابی. نشر جامعه شناسان، تهران.
 13. علی وردی نیا، اکبر و یوسفی، ندا. (1393). تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار

عمومی‌اگنیو. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و پنجم، شماره 2.

 1. غفاری فر، حسن. (1381). نظارت و کنترل اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 17.
 2. گرجی، ابراهیم و برخورداری، سجاد. (1388). مبانی روش تحقیق درعلوم اجتماعی، انتشارات ثالث، تهران.
 3. محسنی، رضاعلی. (1389). تحلیل جامعه‌شناختی امنیت اجتماعی و نقش آن در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی‌، سال دوم، شماره 4.
 4. ممتاز، فریده. (1381). انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاهها. شـرکت سهامی‌انتشار، چاپ اول، تهـران.
 5. Akers, R. L., & Cochran, J. K. (1985). Adolescent marijuana use: A test of three theories of deviant behavior. Deviant Behavior6(4), 323-346.
 6. Bergman, M., Headley, S. (2002). Young adolescents' well-being and health-risk behaviors: Gender and socioeconomic differences. (Mental health). Youth Studies Australia21(2), 63-64.
 7. Eitle, D. J. (2002). Exploring a source of deviance-producing strain for females: Perceived discrimination and general strain theory. Journal of Criminal Justice30(5), 429-442.
 8. Buzan, B., & Waever, O. (1998). Liberalism and Security: The contradictions of the liberal Leviathan. Copenhagen Peace Research Institute.
 9. Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.
 10. Lee, D. R., & Cohen, J. W. (2008). Examining strain in a school context. Youth Violence and Juvenile Justice6(2), 115-135.
 11. Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford University Press.
 12. Lanier, M. M., Henry, S., & Anastasia, D. J. (2018). Essential criminology. Routledge.