دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تابستان 1398، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

1. نقش خود‌افشایی در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتقای امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر همدان)

صفحه 1-36

اکرم سماواتیان؛ سید محمد باقر جعفری؛ حسین خنیفر؛ اعظم میرزمانی میرزمانی