دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1398، صفحه 1-129 
5. الزامات اعتقادی و عملی کارکنان ناجا در تحقق جامعة اسلامی

صفحه 81-105

محمدصادق جوشقانی؛ اژدر شمخانی؛ سعید روستایی