دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، زمستان 1399، صفحه 1-67 
3. ساخت و اعتباریابی پرسشنامة استرس سازمانی پلیس

صفحه 31-42

10.22034/hpsj.2021.95885

داود میرزایی فر؛ مرتضی شاهمرادی؛ زهره کرمعلی