دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر اقتصاد بر نرخ خودکشی در ایران

صفحه 1-14

10.22034/hpsj.2021.96704

علی حاجی زاده اصل؛ جلال جعفری؛ حجت الله خدامرادی