دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، پاییز 1394 
5. ارتباط دینداری و بی‌تفاوتی اجتماعی در شهر همدان

صفحه 99-116

فاطمه قائمی؛ اسماعیل بلالی؛ علی محمد قدسی