دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، زمستان 1394 
2. جنگ نرم( جنگ خاموش)تهدیدی علیه امنیت جامعه

صفحه 25-51

حمید رضا مرادی رستگار؛ اژدر شمخانی؛ مجید یوسفی افراشته