دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1395 
6. عوامل سازمانی مؤثر در نگهداشت کارکنان پلیس‌های تخصصی

صفحه 123-156

ایوب کرمی؛ یوسف محمدی مقدم؛ حسین ذوالفقاری