دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1397، صفحه 1-137 (سیر مراحل داوری مقاله از طریق سامانه یکپارچه نشریات ناجا(قدیم) انجام شده بود.)