درباره نشریه

فصلنامه دانش انتظامی همدان از فصل تابستان 1393 آغاز به کار نموده است

صاحب امتیاز:               پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

مدیر مسئول :               دکتر سلمان امیری لرگانی

سر دبیر:                    دکتر محمدرضا  یوسف زاده

مدیر اجرایی:                سعید حاجی زاده اصل

مدیر فنی :                     امین هجرانی                  

ویراستار انگلیسی:             دکتر یوسف آرام

ویراستارعلمی:                 دکتر یوسف آرام 

ویراستار ادبی:                 دکتر یوسف آرام 

چاپ:                          خانه طرح / سلیمان آبادی

تیراژ:                        100  

مجوز سازمانی :            6/93/9311960     

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  76360

نشانی: همدان/ میدان باباطاهر/ بلوار شهدای نیروی انتظامی/ دفتر تحقیقات کاربردی

نشانی سامانه:                               www.hamedan.jrl.police.ir  

تلفن:  21822008 (081)  نمابر: 21822152 (081) صندوق پستی:6513645696

E-mail: dt.hamedan@police.ir