درباره نشریه

نشریۀ دانش انتظامی همدان با هم‎کاری اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و با هم‎راهی و هم‎فکری خبرگان و اندیشمندان حوزۀ نظم و امنیت، از تابستان 1393 به‎صورت فصلنامه آغاز به کار نموده است.

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

مدیر مسئول: دکتر سلمان امیری لرگانی

سردبیر: دکتر محمدرضا یوسف‌زاده

جانشین مدیر مسئول: سعید حاجی‌زاده اصل

مدیر اجرایی: امین هجرانی

مدیر فنی: دکتر شاهین قنبری               

ویراستار انگلیسی، علمی و ادبی: دکتر یوسف آرام

مجوز سازمانی: 6/93/9311960     

شمارۀ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 76360

حوزه تخصصی: نظم و امنیت در جغرافیای استان همدان

شماره پروانة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 76360

اعتبار نشریه: علمی

سال آغاز انتشار: 1393

تناوب انتشار: فصلنامه

نوع مقالات دریافتی: علمی پژوهشی

نوع داوری: دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری: یک تا سه ماه

روش مأخذ نویسی: APA ویرایش 2018-2019