اهداف و چشم انداز

گسترش دانش امنیتی وانتظامی بومی استان همدان
انتشار یافته های پژوهشی و نظریات جدید در حوزه نظم وامنیت
فراهم آوردن زمینه تبادل فکری و علمی اساتید دانشگاهی در مسائل نظم و امنیت انتظامی استان همدان

استفاده از ظرفیت های اساتید ودانشجویان محترم دانشگاهها و سرمایه های فکری و تجربی کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان

 تدوین راهبرد و ارائه مدل ؛

ارائه الگوها و مدل های نظری اسلامی – ایرانی ؛

تبیین گر چشم انداز و افق های نظم و امنیت ؛

 شناسایی نقاط ضعف و قوت درونی ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی ؛

 تبیین راهبردهای مرتبط با مأمویت های ناجا ؛

 راهکارهای راهبردی سازمانی در تأمین امنیت عمومی ؛

 تمرکز بر جهت دهی کلی فعالیت های ناجا در بلند مدت ؛

ارائه دهنده ساز و کار و نحوه پیاده سازی مدیریت راهبردی ؛

  آسیب شناسی امنیتی با اتکا بر روش های کمی ، کیفی  و ترکیبی ؛

 توسعه دهنده مبانی نظری ؛

 تبیین رسالت های سازمانی ؛