راهنمای نویسندگان

فصلنامۀ مطالعات فرهنگی پلیس از کلیۀ پژوهشگران محترم که علاقه‌مند به درج مطالب خود در این نشریه هستند، با رعایت شرایط زیر دعوت‌ به نگارش و ارسال مقاله می‌نماید.

شرایط محتوایی:

 • هم‌سو با اهداف فصلنامه باشد.
 • مبتنی‌بر یافته‌های پژوهش باشد.
 • در‌بر‌گیرندۀ نظریه و اندیشۀ نو باشد.
 • کاربردی و عملی باشد.
 • مبتنی‌بر مسائل روز باشد.
 • حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد.
 • برای هیچ نشریه‌ای (داخلی یا خارجی) ارسال و قبلاً در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.

شرایط نگارشی:

 • صفحۀ نخست، شامل عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبۀ دانشگاهی و... ) به فارسی و انگلیسی، آدرس و پست الکترونیکی باشد.
 • صفحۀ دوم، مشتمل‌بر عنوان مقاله، چکیده (تا 200 واژه) و واژگان کلیدی (حداقل سه و حداکثر شش واژه) باشد.
 •  چکیده در یک پاراگراف و شامل هدف کلی پژوهش، روش پژوهش، جامعهٔ‌آماری، حجم‌ نمونه، روش نمونه‌گیری و ابزار اندازه‌گیری، روایی و پایایی ابزار، آزمون آماری و نتایج پژوهش باشد.
 • در پاورقی، معادل فارسی اسامی و کلمات غیر فارسی آورده شود.
 • منابع، در متن به‌شیوۀ APA - 2018-2019 Edition آورده شود.
 • منابع پایانی، براساس چارچوب زیر تنظیم شود:
 1. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر). نام کتاب (نوبت یا ویرایش چاپ). محل انتشار، ناشر.
 2. کتاب ترجمه‌ای: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر به زبان اصلی). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم، تاریخ ترجمه، (نوبت یا ویرایش چاپ). محل نشر، ناشر.
 3. مقاله نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر). «عنوان مقاله». در مقاله‌های مشترک، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه (گردآورنده یا گردآورندگان). عنوان فصلنامه یا مجله. محل انتشار، ناشر، شمارهٔ صفحه.
 4. مجموعه مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» در مقاله‌های مشترک، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه (گردآورنده گردآورندگان). عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر، شماره صفحه.
 5. منابع رایانه‌ای: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر). «عنوان کامل مقاله» ،آدرس سایت های اینترنتی (قابلیت دسترسی در سایت).
 • پیش‌نویس مقالات باید در قالب قطع A4 ارسال گردد.
 • نگارش در همۀ بخش‌ها در محیط آفیس-ورد با خط فارسی B lotus و خط انگلیسی Times New Roman انجام گردد.
 • فاصلۀ خطوط 1 خط (Single)، فاصلۀ پیش و پس خط صفر و حاشیۀ متون یکسان (Justify) باشد.
 • اندازۀ قلم متن فارسی 12، متن انگلیسی 11، منابع 11 و اندازهٔ قلم جداول، شکل‌ها و نمودارها 10 در‌نظر گرفته شود.
 • عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها و نمودارها در پایین قرار گیرد.
 • همۀ صفحات شماره‌گذاری گردد و شمارۀ صفحه در پایین و وسط صفحه درج گردد.
 • پیش‌نویس مقاله حداکثر 15 صفحه باشد.
 • ارسال اصل مقاله برای مقاله‌های ترجمه‌شده ضروری است.

برای دریافت فایل راهنمای ثبت و ارسال مقاله اینجا کلیک کنید.