راهنمای نویسندگان

فصلنامه پلیس و فرهنگ از کلیۀ محققان محترم که علاقمند به درج مطالب خود در این فصلنامه هستند، با رعایت شرایط زیر دعوت به نگارش و ارسال مقاله می‌نماید.

شرایط محتوایی:

 • همسو با اهداف فصل‌نامه باشد
 • مبتنی بر یافته‌های پژوهش  باشد.
 • در بر گیرندۀ نظریه و اندیشۀ نو باشد.
 • کاربردی و عملی باشد.
 • مبتنی بر مسائل روز باشد.
 • حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد.
 • برای هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی ارسال و چاپ نشده باشد.

شرایط نگارشی:

 • صفحه ی نخست شامل: عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبۀ دانشگاهی و... تخصصی) به فارسی وانگلیسی و درج آدرس و پست الکترونیکی باشد.
 • صفحۀ دوم مشتمل بر: عنوان مقاله، چکیده (تا 200 واژه)، واژگان کلیدی (حداقل سه و حداکثر شش واژه) باشد.
 •  چکیده در یک پاراگراف و شامل: هدف کلی پژوهش، روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری و ابزار اندازه گیری، روایی و پایایی ابزار، آزمون آماری و نتایج پژوهش باشد.
 • در پاورقی، معادل فارسی اسامی و کلمات لاتین آورده شود.
 • منابع در متن به شیوۀ APA آورده شود.
 • منابع پایانی بر اساس چارچوب زیر تنظیم شود:
 1. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر). نام کتاب (نوبت یا ویرایش چاپ). محل انتشار، ناشر.
 2. کتاب ترجمه ای: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر به زبان اصلی). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم، تاریخ ترجمه، (نوبت یا ویرایش چاپ). محل نشر، ناشر.
 3. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر). «عنوان مقاله» در مقاله‌های مشترک، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه (گردآورنده یا گردآورندگان). عنوان فصلنامه یا مجله. محل انتشار، ناشر، شماره صفحه.
 4. مجموعه مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» در مقاله‌های مشترک، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه (گردآورنده گردآورندگان). عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر، شماره صفحه.
 5. منابع رایانه‌ای: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر). :«عنوان کامل مقاله» ،آدرس سایت های اینترنتی (قابلیت دسترسی در سایت).
 • پیش‌نویس مقالات باید در قالب قطع A4 ارسال گردد.
 • نگارش در همۀ بخش‌ها در محیط آفیس-ورد با خط B lotus؛ خط انگلیسی Times New Roman انجام گردد.
 • فاصلۀ خطوط 1 خط (Single)؛ فاصلۀ پیش و پس خط صفر؛ حاشیۀ متون یکسان Justify،
 • اندازۀ قلم متن فارسی 12، متن انگلیسی 11، منابع 11 و اندازه‌ی قلم جداول، شکل‌ها و نمودارها 10 در نظر گرفته شود.
 • عنوان جداول در بالا و عنوان شکل‌ها و نمودارها در پایین قرار گیرد.
 • همۀ صفحات شماره‌گذاری گردد و شمارۀ صفحه در پایین و وسط صفحه درج گردد.
 • پیش‌نویس مقاله حداکثر 15 صفحه باشد.
 • ارسال اصل مقاله برای مقاله‌های ترجمه شده ضروری است.

 راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله