راهنمای نویسندگان

.صفحه ی نخست شامل: عنوان مقاله،مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه ی دانشگاهی و... تخصصی) به فارسی وانگلیسی ودرج آدرس و پست الکترونیکی باشد.
2.صفحه ی دوم مشتمل بر: عنوان مقاله، چکیده (تا 200 واژه)، واژگان کلیدی (حداقل سه و حداکثر شش واژه) باشد؛
* چکیده در یک پاراگراف و شامل :
- هدف کلی پژوهش-روش پژوهش- جامعه آماری- نمونه و روش نمونه گیری- ابزار اندازه گیری
- روایی و پایایی ابزار- آزمون آماری- نتایج پژوهش باشد.
3. در پاورقی، معادل فارسی اسامی و کلمات لاتین آورده شود؛
4. منابع در متن به شیوه ی APA آورده شود؛
5. منابع پایانی بر اساس چارچوب زیر تنظیم شود:
الف.کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر). نام کتاب (نوبت یا ویرایش چاپ). محل انتشار،ناشر.
ب.کتاب ترجمه ای: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ نشر به زبان اصلی). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم، تاریخ ترجمه،(نوبت یا ویرایش چاپ). محل نشر،ناشر.
ج.مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام.(تاریخ نشر). «عنوان مقاله» در مقاله‌های مشترک، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه (گردآورنده یا گردآورندگان). عنوان فصلنامه یا مجله. محل انتشار،ناشر، شماره صفحه.
د.مجموعه مقاله ها: نام خانوادگی نویسنده، نام. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» در مقاله‌های مشترک، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه (گردآورنده گردآورندگان). عنوان کتاب،محل انتشار،ناشر، شماره صفحه.
ه.منابع رایانه ای: نام خانوادگی نویسنده، نام.(تاریخ نشر). :«عنوان کامل مقاله» ،آدرس سایت های اینترنتی(قابلیت دسترسی در سایت)؛
*  نویسندگان محترم باید مقاله ی خود را در قالب قطع وزیری (سایز کاغذ 5/23 * 5/16 ) و حاشیه ها ( بالا و پایین 5/2 سانتی متر و چپ و راست 2 سانتی متر) باشد. نگارش مقاله در همه ی بخش ها در محیط آفیس-ورد با خط B lotus ؛ خط انگلیسی Times New Roman ؛ فاصله‌ی خطوط 1 خط (Single)؛ فاصله ی پیش و پس خط صفر؛ حاشیه ی متون یکسان Justify و اندازه ی قلم متن فارسی 14 و متن انگلیسی 12 و اندازه‌ی قلم جداول ، شکل ها و نمودارها 12 (عنوان جداول در بالا و عنوان شکل ها و نمودارها در پایین قرار گیرد) و منابع 12 نگارش یابد؛ همه ی صفحات شماره گذاری گردد و شماره صفحه در پایین و وسط صفحه درج گردد. مقاله حداکثر25 صفحه در قالب فوق باشد. ارسال اصل مقاله برای مقاله های ترجمه شده ضروری است.

 

راهنمای نویسندگان، ثبت نام و ارسال مقاله