تماس با ما

نشانی دفتر نشریۀ مطالعات فرهنگی پلیس: ایران/همدان/ میدان باباطاهر/ بلوار شهدای نیروی انتظامی/ دفتر تحقیقات کاربردی

نشانی الکترونیکی نشریه: www.hamedan.jrl.police.ir  

تلفن: 21822008 (081)

نمابر: 21822152 (081) 

صندوق پستی: 6513645696

ایمیل: dt.hamedan@police.ir

ایمیل پشتیبان: dt.hamedan@gmail.com


CAPTCHA Image