اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سلمان امیری لرگانی

دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی - فرمانده انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
08121822152

سردبیر

دکتر محمد رضا یوسف زاده

برنامه ریزی درسی دانشیار برنامه ریزی درسی، رییس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان - ایران

fuman47gmail.com
1859-1667-0002-0000

مدیر اجرایی

سعید حاجی زاده اصل

مدیریت منابع انسانی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی - رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
0000-0002-8192-0620

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عباس افخمی عقداء

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری‌های اقتصادی گروه هشت(D8)

afkhamibasu.ac.ir
0000-0002-3559-2080

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد احمد پناه

علوم شناختی استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان

m1ahmad2000gmail.com
0000-0003-2908-2460

دکتر علی قلعه ایها

روانپزشکی استاد روانپزشکی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان همدان - ایران

alighleihagmail.com
0000-0003-3037-2676

دکتر بابک معینی

آموزش بهداشت استاد آموزش بهداشت - گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان - ایران

babak-meiniumsha.ac.ir
0000-0001-9376-0460

دکتر سیدعلی سیادت

علوم تربیتی استاد علوم تربیتی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان- ایران

ه
s.a.siadatedu.ui.ac.ir
55339203000

دکتر شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد روانشناسی تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز - ایران

vahedi117yahoo.com
0000-0001-6673-2294

دکتر سیامک شهیدی

فیزیولوژی استاد فیزیولوژی- مدیر گروه فیزیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمان همدان

shahidiumsha.ac.ir
0000-0001-8196-5223

دکتر علی یلفانی

دکتری تخصصی توانبخشی ورزشی استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ali_yalfaniyahoo.com
16053692600

دکتر اصغر آقایی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت - عضوهیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین - تهران - ایران

aghaee1340yahoo.com

دکتر نصراله عرفانی

روانشناسی دانشیار روانشناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور منطقه 4 کشوری - ایران

erfanipnu.ac.ir
8491-6321-0002-0000

دکتر یحیی معروفی مائین بلاغ

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان - ایران

y.maroofi2007gmail.com

دکترغلامرضاشاه محمدی

مهندسی نرم افزار دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین-تهران - ایران

shah_mohammadiyahoo.co.uk
0000-0003-1140-2016

دکتر داریوش رحمتی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی تهران - ایران

drahmati_46yahoo.com
0000-0001-5688-6259

دکتر علی اکبر ملکی راد

دانشیار گروه علوم اعصاب شناختی -عضو‌هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران - ایران

malekirad1973gmail.com

هیات دبیران

دکتر محمد احمد پناه

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان

m1ahmad2000gmail.com
0000-0003-2908-2460

دکتر عباس افخمی عقداء

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری‌های اقتصادی گروه هشت(D8)

afkhamibasu.ac.ir
0000-0002-3559-2080

دکتر علی یلفانی

دکتری تخصصی توانبخشی ورزشی استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ali_yalfaniyahoo.com
16053692600

ویراستار ادبی نشریه

دکتر یوسف‌ آرام‌

زبانشناسی همگانی استادیار - رئیس روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان - ایران

youssefaramgmail.com

دبیر تخصصی اجرایی

امین هجرانی

حقوق کارشناس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
08121822152

مشاور نمایه سازی

دکتر خلیل الله بیک محمدی

باستان شناسی کارشناس روابط عمومی حوزه ریاست دانشگاه بوعلی‌سینا

elmnet.ir/eid/J-۰۰۱۰-۹۳۸۰
khalil_bmyahoo.com
09183166173

مدیر فنی

دکتر سید شاهین قنبری

مهندسی مکانیک-انرژی گروه مکانیک دانشگاه گیلان

shahin.ghanbarygmail.com
09122439053
0000-0002-2310-9194

h-index: 3