اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سلمان امیری لرگانی

دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی فرمانده انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
08121822152

سردبیر

دکتر محمد رضا یوسف زاده

برنامه ریزی درسی دانشیار برنامه ریزی درسی، رییس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان - ایران

fuman47gmail.com

مدیر اجرایی

سعید حاجی زاده اصل

مدیریت منابع انسانی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی - رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عباس افخمی عقداء

شیمی تجزیه استاد تمام گروه شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری‌های اقتصادی گروه هشت(D8)

afkhamibasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فریبا شایگان

جامعه شناسی سیاسی استاد تمام گروه جامعه شناسی - معاون پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین - تهران - ایران

shayegan_fayahoo.com

دکتر محمد احمد پناه

علوم شناختی استاد تمام روانشناسی شناختی و بالینی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان

m1ahmad2000gmail.com

دکتر علی قلعه ایها

روانپزشکی استاد تمام روانپزشکی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان - ایران

alighleihagmail.com

دکتر بابک معینی

آموزش بهداشت استاد تمام آموزش - گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان - ایران

babak-meiniumsha.ac.ir

دکتر سیدعلی سیادت

علوم تربیتی استادتمام گروه علوم تربیتی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان- ایران

s.a.siadatedu.ui.ac.ir

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی استاد تمام گروه روانشناسی - عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان - ایران

yaghoobibasu.ac.ir

دکتر شهرام واحدی

وروانشناسی تربیتی استاد تمام گروه روانشناسی تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز - ایران

vahedi117yahoo.com

دکتر نصراله عرفانی

روانشناسی دانشیار روانشناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور منطقه 4 کشوری - ایران

erfanipnu.ac.ir

دکتر یحیی معروفی مائین بلاغ

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان - ایران

y.maroofi2007gmail.com

دکتر اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران

balali_ebasu.ac.ir

دکتر محمد جواد کاملی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی تهران - ایران

p.h.d.kameligmail.com

دکتر علی اکبر ملکی راد

دانشیار گروه علوم اعصاب شناختی -عضو‌هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران - ایران

malekirad1973gmail.com

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

مدیریت دولتی دانشیار گروه مدیریت - عضوهیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین - تهران - ایران

hajieh_rajabiyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر یوسف‌ آرام‌

زبانشناسی همگانی استادیار - رئیس روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان - ایران

youssefaramgmail.com

مدیر داخلی

امین هجرانی

حقوق کارشناس نشریات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
08121822152