اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سلمان امیری لرگانی

دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی - فرمانده انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
08121822152

سردبیر

دکتر محمد رضا یوسف زاده

علوم تربیتی استاد علوم تربیتی، رییس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان - ایران

fuman47gmail.com
1859-1667-0002-0000

مدیر اجرایی

سعید حاجی زاده اصل

مدیریت منابع انسانی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی - رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
0000-0002-8192-0620

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد احمد پناه

علوم شناختی استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان

m1ahmad2000gmail.com
0000-0003-2908-2460

دکتر سیدعلی سیادت

علوم تربیتی استاد علوم تربیتی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان- ایران

ه
s.a.siadatedu.ui.ac.ir
55339203000

دکتر شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد روانشناسی تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز - ایران

vahedi117yahoo.com
0000-0001-6673-2294

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

fathi.soroushwtiau.ac.ir
0000-0002-4673-9594

دکتر حاتم حسینی

جامعه‌شناسی دانشیار جمعیت‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

hatam.hoseinigmail.com
0000-0002-4512-9225

دکتر نورمحمد بخشانی

روان شناسی بالینی استاد روان شناسی بالینی دانشگاه زاهدان

bakhshayahoo.com
0000-0003-2800-3564

دکتر اکبر رضایی

روانشناسی تربیتی استاد روانشناسی یادگیری، سنجش و اندازه گیری، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، ایران

akbar528yahoo.com
0000-0002-9713-5053

دکتر علی محمدزاده

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز، ایران

a_mohammadzadehpnu.ac.ir
0000-0003-2799-4562

دکتر علی یعقوبی چوبری

جامعه‌شناسی دانشیارعلوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

aliyaghoobi2002yahoo.com
0000-0003-4839-0442

دکتر بابک معینی

آموزش بهداشت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و خدمات بهداشت و درمان همدان و رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

babak_moeiniyahoo.com
0000-0001-9376-0460

دکتر اصغر آقایی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت - عضوهیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین - تهران - ایران

aghaee1340yahoo.com

دکترغلامرضاشاه محمدی

مهندسی نرم افزار دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین-تهران - ایران

shah_mohammadiyahoo.co.uk
0000-0003-1140-2016

دکتر داریوش رحمتی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی تهران - ایران

drahmati_46yahoo.com
0000-0001-5688-6259

هیات دبیران

دکتر محمد احمد پناه

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان

m1ahmad2000gmail.com
0000-0003-2908-2460

دکتر حاتم حسینی

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه شناسی - دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران

hatam.hoseinigmail.com

ویراستار

دکتر یوسف‌ آرام‌

زبانشناسی همگانی استادیار - رئیس روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان - ایران

youssefaramgmail.com

ویراستار ادبی

دکتر مهرداد مشکین‌فام

زبان‌شناسی دانش آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

mehrdadmeshkinfamgmail.com
0000-0002-4854-9970

دبیر تخصصی اجرایی

امین هجرانی

حقوق کارشناس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان

dt.hamedanpolice.ir
08121822152
0000-0002-1702-5111

مدیر هماهنگ کننده

دکتر سید شاهین قنبری

مهندسی مکانیک-انرژی گروه مکانیک دانشگاه گیلان

shahin.ghanbarygmail.com
09122439053
0000-0002-2310-9194

h-index: 3