فرایند پذیرش مقالات

فصلنامه دانش انتظامی همدان از کلیه محققان محترم که علاقمند به درج مطالب خود در این فصلنامه هستند، با رعایت شرایط زیر دعوت به نگارش و ارسال مقاله می کند.
الف) ساختار مقاله
مقاله ارسالی باید دارای چکیده،واژه های کلیدی،مقدمه(شامل بیان مساله،ضرورت و اهمیت مساله،مبانی نظری پژوهش،پیشینه پژوهش) ، اهداف پژوهش(اهداف کلی و اهداف ویژه) ، سوالات/ فرضیه ها(اصلی و ویژه)، روش شناسی پژوهش(روش تحقیق،جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه،ابزار اندازه گیری،روایی و پایایی ابزار و شیوه تجزیه و تحلیل سوال یا فرضیه) ، یافته های تحقیق،بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع و مآخذ باشد.
ب) ویژگیهای محتوایی
    همسو با اهداف فصل نامه باشد؛
    مبتنی بر یافته های پژوهش  باشد؛
    در بر گیرنده نظریه و اندیشه نو باشد؛
    کاربردی و عملی باشد؛
    مبتنی بر مسائل روز باشد؛
    حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد؛
    برای هیچ نشریه ی داخلی یا خارجی ارسال و چاپ نشده باشد..

برای مشاهده فلوچارت فرایند پذیرش مقاله، اینجا را کلیک کنید.