فرایند پذیرش مقالات

فصلنامه دانش انتظامی همدان از کلیۀ محققان محترم که علاقمند به درج مطالب خود در این فصلنامه هستند، با رعایت شرایط محتوایی و نگارشی دعوت به نگارش و ارسال مقاله می‌نماید. روند داوری پیش‌نویس مقالات ارسال شده از سوی نویسندگان، در قالب فلوچارت زیر نشان داده شده است.