فرایند پذیرش مقالات

فصلنامۀ مطالعات فرهنگی پلیس از کلیۀ پژوهشگران محترم که علاقه‌مند به درج مطالب خود در این فصلنامه هستند، با رعایت شرایط محتوایی و نگارشی دعوت به نگارش و ارسال مقاله می‌نماید. روند داوری پیش‌نویس مقالات ارسال‌شده از‌سوی نویسندگان، در قالب فلوچارت زیر نشان داده شده است: