اخبار و اعلانات

تغییر عنوان نشریه از دانش انتظامی همدان به مطالعات فرهنگی پلیس

برابر تصمیم چهاردهمین کمیسیون عالی نشریات ناجا، به شماره 0006000654 مورخ 1400/06/11 عنوان این نشریه، از دانش انتظامی همدان به مطالعات فرهنگی پلیس تغییر نام داده شد.

مطالعه بیشتر