نمایه سازی مقالات نشریه دانش انتظامی همدان در سایت، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ricest.ac.ir

کلیه مقالات نشریه دانش انتظامی همدان در سایت مرکز منطقه‌ای  اطلاع رسانی علوم و فناوری وزارت علوم و تحقیقات به آدرس https://search.ricest.ac.ir  نمایه گردید.