تغییر عنوان نشریه از فصلنامۀ دانش انتظامی همدان به فصلنامۀ پلیس و فرهنگ

برابر تصمیم چهاردهمین کمیسیون عالی نشریات ناجا، به شماره 0006000654 مورخ 1400/06/11 عنوان این نشریه، از فصلنامۀ دانش انتظامی همدان به فصلنامۀ پلیس و فرهنگ تغییر نام داده شد.